NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Beskyttelse af dyreliv og planter på vores campus med lokale partnerskaber

Vi anerkender, at opførelsen og driften af vores datacentre kan påvirke lokalsamfundet. Derfor rådfører vi os med uafhængige miljøkonsulenter til at foretage fase I - eller lignende miljømæssige vurderinger af områderne, når vi køber ejendomme. Disse vurderinger giver Digital Realty mulighed for at identificere miljøproblemer og muligheder for at forbedre effektiviteten af ressourcerne.

PernilleHofmann

Kategorier

20 april 2023

I 2019 identificerede vi et campusområde til at bygge tre nye datacentre. Ballerup, der ligger 17 km fra det centrale København, var ideelt, da der ikke fandtes nogen eksisterende bygninger på området også var det meget tæt på vores eksisterende datacentre. 

Derudover har campus rigeligt med plads til at huse sit eget strømforsyningsanlæg og den infrastruktur, der er nødvendig for at støtte det. For at minimere vores miljøpåvirkning blev stedets miljøforhold vurderet i samarbejde med den Ballerup kommune samt uafhængige eksperter og konsulenter. Som resultat heraf blev der udarbejdet en miljøvurderingsrapport, som fremhævede, at stedet var rigt på lokale dyr, en skov og en sø.  

"Vi blev overrasket over den mangfoldighed af vegetation og dyr, der findes der; det har virkelig været lærerigt for hele teamet. Vi fandt vandløb, vandsalamandre, som er en beskyttet art, og et levested for ynglende fugle og flagermus. Fuglene var en almindelig lokal art, og flagermusene havde forskellige arter, herunder beskyttede arter. Som følge heraf blev området klassificeret som miljømæssigt vigtigt", beskriver Pernille Hoffmann. 

"Samarbejde og partnerskaber med vores lokalsamfund, kommune og eksperter var afgørende for at gennemføre beskyttelsesforanstaltninger. På baggrund af eksperternes anvisninger og retningslinjer flyttede vi søen og vandhullerne ca. 15 meter fra deres oprindelige placering. Det skulle gøres inden frosten, så salamandrene naturligt kunne finde deres nye hjem på egen hånd. For ynglefuglenes vedkommende blev der opstillet plantekasser for at tilskynde dem til at flytte væk. For flagermusene anlagde vi flagermuskasser i erstatningsområder, hvor flagermusene naturligt ville trække hen. Timing og vejrforhold var vigtige for at flytte dem i deres mindst aktive tid på året. Det betød, at vi skulle være opmærksomme på deres yngletid og unge flagermus", siger Pernille Hoffmann.  

"Undervejs opdagede vi, at vi havde mange vegetationshæmmende træarter, som skulle fjernes. Et lille stykke skov blev til et renoveret naturområde med adskillige fældede træer, herunder otte til ti træer af bevaringsværdig betydning. To træer blev fjernet, hvorefter der blev taget initiativ til at genplante de nye træer som erstatning for de fældede. I det hele taget er bevarelsen af det lokale dyre- og planteliv blot et af mange eksempler på Digital Realty's engagement i at minimere vores miljømæssige fodaftryk", forklarer Pernille Hoffmann.