Gebruiksvoorwaarden

Van Interxion Holding N.V., een vennootschap opgericht en bestaande onder het Nederlands recht, gevestigd op het adres Tupolevlaan 24, 1119 NX Schiphol-Rijk, en geregistreerd in het Nederlandse Handelsregister onder nummer 3301982, en haar dochtermaatschappijen (tezamen: “Interxion”)

1. Gebruiksvoorwaarden
De gebruiksvoorwaarden op deze pagina (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle gebruikers van de website www.interxion.com of van elke andere website die wordt onderhouden door Interxion (“Website”). Wanneer u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, is het niet toegestaan deze website te gebruiken. Deze Gebruiksvoorwaarden worden van tijd tot tijd aangepast. Bij elk bezoek aan de Website geldt voor u de versie van deze voorwaarden die is gepubliceerd op de Website ten tijde van uw bezoek. Wij bevelen daarom aan om deze voorwaarden voorafgaand aan elk gebruik van de Website te lezen.
Interxion behoudt zich het recht voor om – zonder kennisgeving vooraf – de toegang tot de Website te beëindigen voor elke gebruiker die zich niet houdt aan de Gebruiksvoorwaarden en de algemeen geaccepteerde standaarden voor acceptabel gebruik van internetvoorzieningen.

2. Algemeen
De informatie op de Website is bedoeld om algemene informatie weer te geven over Interxion en de Interxion-diensten en -producten. Interxion streeft ernaar deze informatie actueel en compleet te houden. De beschikbare informatie kan worden aangepast of bijgewerkt zonder enige verplichting voor Interxion om hiervan melding te maken. Interxion kan ook te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de programma’s die in deze informatie worden genoemd, zonder hiervan melding te hoeven maken. Interxion geeft geen verklaringen of garanties over de nauwkeurigheid of geschiktheid van deze informatie en deze diensten voor eender welk doeleinde. De verplichtingen van Interxion ten aanzien van de producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten waarbinnen deze zijn genoemd.

3. Auteursrecht
Al het materieel op de Website (waaronder tekst, data, audio-opnamen, video-opnamen en afbeeldingen), hierna te noemen “Materialen”, zijn onderhevig aan auteursrechten in het bezit of in licentie van Interxion. Elke reproductie, doorgifte, herpublicatie of andere vorm van gebruik, geheel of gedeeltelijk, van alle Materialen op de Website is uitdrukkelijk verboden, tenzij Interxion uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven voor reproductie, doorgifte of republicatie van het materiaal. Interxion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van de Materialen zonder schriftelijke toestemming vooraf.
“Interxion” en “InterXion” en het bijbehorende logo zijn geregistreerde handelsmerken van Interxion (“Handelsmerken”). Het gebruik van de Handelsmerken zonder schriftelijke toestemming vooraf van Interxion is uitdrukkelijk verboden, tenzij Interxion uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor dergelijk gebruik heeft verleend.

4. Vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie
Interxion wenst geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen via onze Website. Let erop dat alle informatie of materialen die via deze Website naar Interxion worden gestuurd als NIET vertrouwelijk zullen worden beschouwd. Door informatie of materialen naar Interxion te sturen stemt u ermee in dat:

  • Interxion een onbeperkte, onherroepelijke licentie krijgt voor het gebruiken, reproduceren, afbeelden, uitvoeren, aanpassen, verzenden en distribueren van deze materialen en informatie;
  • Interxion schadeloos wordt gesteld voor elke vorm van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derde partijen;
  • Interxion vrij is om alle ideeën, concepten, kennis of technieken te gebruiken die u ons heeft gestuurd, voor eender welk doeleinde.


5. Inbreuk op privacy en veiligheid
Het gebruik van uw persoonlijke gegevens zal worden onderworpen aan ons Privacybeleid dat is gepubliceerd op onze website en dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd.
Elke (poging tot) toegang tot beveiligde onderdelen van de Website zonder registratie conform de instructies op de Website en elke poging tot inbraak in de beveiliging van het Interxion-computernetwerk is streng verboden en zal door Interxion worden gemeld aan de bevoegde plaatselijke autoriteiten.

6. Verwijzingen en hyperlinks
De informatie die Interxion op internet publiceert kan (interne) verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van Interxion die (nog) niet beschikbaar zijn in uw land. Dergelijke verwijzingen betekenen niet dat Interxion de intentie heeft om deze producten, programma’s of diensten aan te bieden in uw land. Neem contact op met uw plaatselijke Interxion-contactpersoon voor de producten, programma’s en diensten die voor u beschikbaar zijn.
Interxion doet geen enkele uitspraak over enige andere website waartoe u toegang heeft via hyperlinks of andere verwijzingen op de Website. Bezoekt u een website, zelfs wanneer deze het Interxion-logo bevat, houd er dan rekening mee dat deze onafhankelijk is van Interxion en dat Interxion geen invloed heeft op de inhoud van die website.
Daarnaast betekent een link naar een website niet dat Interxion de inhoud of het gebruik van de betreffende website onderschrijft of hiervoor verantwoordelijk is.

7.  Aansprakelijkheid
Interxion is in geen geval aansprakelijk, voor welke partij dan ook, bij elke directe, indirecte, speciale of overige schade die het gevolg is van eender welk gebruik van de website, of van enige andere website waarnaar via een hyperlink wordt verwezen. Dit omvat, zonder beperkingen, elke vorm van  winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs wanneer wij uitdrukkelijk worden geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.
Interxion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van de Website.

8. Geldigheid van vervallen bepalingen
Wanneer een onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden vervallen is of onuitvoerbaar blijkt, zal deze worden gescheiden van de rest van deze Gebruiksvoorwaarden, die hierdoor onaangetast blijven