PRIVACYVERKLARING

Digital Realty Trust Inc. en de aan haar gelieerde entiteiten (gezamenlijk te noemen: “Digital Realty”, met inbegrip van doch niet beperkt tot de Interxion EMEA Groep en tevens de termen “wij/we”, “ons”, “onze” of soortgelijke termen) zijn verplicht de privacyrechten van personen die via onze websites en portalen met ons communiceren te respecteren en beschermen wanneer zij zich in onze gebouwen of op onze bedrijfsterreinen bevinden, gebruikmaken van onze producten en diensten, of anderszins met ons communiceren.

Data RequestsData Processing AgreementDigital Realty Sub-Processor ListCookie NoticeCalifornia Residents

(A) Deze Privacyverklaring

In deze Verklaring wordt beschreven hoe Digital Realty uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en/of anderszins verwerkt in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is in de landen en regio's waar wij actief zijn en in het kader van onze zakelijke activiteiten. Deze Verklaring is bedoeld voor alle personen buiten onze organisatie waarmee wij wederzijds contact hebben (samen, “u”). De uitleg van de in deze Verklaring gedefinieerde en gebruikte termen is te vinden in deze Verklaring of in sectie O.

Als wij de term “Persoonsgegevens” gebruiken, bedoelen we de gegevens die betrekking hebben op u als individu, waarmee we u in combinatie met andere gegevens waarover we beschikken, kunnen identificeren.

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt op basis van wijzigingen in onze werkwijzen aangaande de Verwerking van Persoonsgegevens, of eventuele wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. We zullen u op de hoogte stellen, indien zich substantiële wijzigingen voordoen. Wij raden u aan deze Verklaring zorgvuldig te lezen. Indien u vragen hebt over de wijze waarop Digital Realty uw gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met het Privacyteam van Digital Realty. Zie sectie N voor de desbetreffende contactgegevens.

 

(B) Uw relatie met ons

In het kader van onze diensten kunnen we in de volgende situaties Persoonsgegevens van u als individu verzamelen of verkrijgen:
 • Als bezoeker van onze kantoren en/of datacenterfaciliteiten;
 • Wanneer u gebruikmaakt van en/of wij wederzijds contact hebben via onze websites of via sociale media;
 • In het kader van onze zakelijke relatie (inclusief doch niet beperkt tot als klant, leverancier, dienstverlener);
 • Als vertegenwoordiger van een bij ons geregistreerde klant die gebruikmaakt van en toegang heeft tot onze portalen;
 • Als bevoegd vertegenwoordiger van onze klanten, leveranciers of dienstverlener(s) die toegang hebben tot onze beveiligde datacenterfaciliteiten;
 • Als sollicitant binnen ons wervingsproces;
 • Als zakelijke vertegenwoordiger die correspondeert met ons via email, voicemail, audio- of videoconferentie;
 • Als vertegenwoordiger van een zakelijke potentiële klant die geïnteresseerd is in onze diensten;
 • Als deelnemer aan onze conferenties, evenementen en trainingen.

 

(C) Persoonsgegevens verzamelen

We kunnen Persoonsgegevens uit verschillende bronnen van u en over u verzamelen of verkrijgen. We beperken het verzamelen van Persoonsgegevens tot hetgeen nodig is om het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld te bereiken.

Rechtstreeks van u:

 • Gegevens die u aan ons verstrekt: We verkrijgen Persoonsgegevens wanneer contactgegevens aan ons worden verstrekt (bijvoorbeeld in het kader van een contractuele zakelijke relatie, hetzij door registratie op de website, per email of telefoon, hetzij op een andere manier, of wanneer u ons uw contactgegevens verstrekt tijdens een bedrijfs- of handelsevenement, of als kandidaat in het wervingsproces).
 • Relatiegegevens: We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens in het normale verloop van onze contractuele relatie met u (we leveren bijvoorbeeld een dienst aan u of aan uw werkgever).

Niet rechtstreeks van u:

 • Beveiligingsgegevens: We verzamelen informatie over uw bezoeken aan onze datacenterfaciliteiten en andere locaties, inclusief gegevens van de bezochte locaties en verwerkte referenties (“toegangsregistratie datacenter”), alsook CCTV-beelden die zijn vastgelegd tijdens uw bezoek aan onze datacenters.
 • Websitegegevens: We kunnen Persoonsgegevens verzamelen of automatisch verkrijgen wanneer u onze websites of onze Portalen bezoekt, of wanneer u gebruikmaakt van de functies of middelen die beschikbaar zijn op en verbonden zijn met onze websites.
 • Registratie- en toegangsgegevens: We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van of u aanmeldt voor het gebruik van onze websites, Portalen of diensten, inclusief gegevens over uw interacties met ons, bijvoorbeeld gegevens over uw toegang tot onze Portalen.
 • Relatiegegevens via uw werkgever of uw agent: We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en dienstverleners die uw gegevens als uw werkgever of uw agent aan ons verstrekken.

Indirect via een derde:

 • Informatie van derden: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen van derden, met inbegrip van doch niet beperkt tot kredietinformatiebureaus, wetshandhavingsinstanties en marketingbedrijven.
 • Inhoud en reclame-informatie Als u interactie met content of reclame van derden op een website heeft (inclusief plug-ins en cookies van derden), ontvangen wij mogelijk Persoonsgegevens van de desbetreffende externe aanbieder van die content of reclame.

Kinderen:

 • Onze websites, producten en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen en Digital Realty verzamelt niet bewust Persoonsgegevens van minderjarigen.

 

(D) We gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en verwerking

Verwerking Persoonsgegevens en doeleinden
 • Bij het exploiteren en beheren van onze datacenterfaciliteiten en de uitvoering van gecontracteerde datacenterdiensten aan onze klanten, met inbegrip van het verstrekken, uitvoeren van werkorders door onze leveranciers en dienstverleners, klantenservice en technische ondersteuning en het verlenen van toegang tot en/of gebruik van onze Klantportalen.
 • Financieel beheer en de administratie van gecontracteerde diensten

 

 

We verkrijgen uw Persoonsgegevens voor het beheren van de relatie met onze klanten, leveranciers en dienstverleners om de gecontracteerde diensten en de administratie daarvan te kunnen uitvoeren. Deze Persoonsgegevens omvatten mede:
 • Uw naam en functie binnen het bedrijf;
 • Uw zakelijke contact- en werkgeversgegevens (inclusief zakelijk emailadres, zakelijk telefoonnummer);
 • Uw inloggegevens voor toegang tot onze Portalen en/of systemen;
 • Gegevens over werkorders (gegevens over werkorders die op onze Portalen zijn geplaatst) en andere bedrijfsgerelateerde informatie.
 • Beveiliging en fysieke toegang tot onze datacenterfaciliteiten, met inbegrip van CCTV-opnamen, elektronische beveiligingselementen/apparatuur in verband met de fysieke toegang tot onze datacenters, inclusief toegangscontrolesystemen die uw persoonsgegevens verwerken, toegangsgegevens, en alle biometrische gegevens die u voor deze doeleinden wenst te verstrekken.

 

 

 

 

 

We verkrijgen uw Persoonsgegevens voor verificatie- en identificatiedoeleinden en om u toegang te verlenen tot onze beveiligde datacenterfaciliteiten. Deze Persoonsgegevens omvatten mede:
 • Uw naam, uw persoonlijke identificatie [goedgekeurd door de overheid], uw kentekennummer conform de van toepassing zijnde wetgeving;
 • Uw [zakelijke] contact- en werkgeversgegevens inclusief emailadres, telefoon- en mobiel nummer;
 • Toegangsgegevens datacenter, inclusief datums, tijden, locaties van uw fysieke toegang en eventuele locatie- of biometrische gegevens die volgens de plaatselijke wetgeving vereist zijn;
 • CCTV-opnamen en -beelden van u in de buurt van onze faciliteiten, wanneer u deze betreedt en zich daar bevindt;
 • Verkoop, marketing en onderhoud van onze klantrelatie, inclusief voor communicatie met u via enige communicatiemiddel, alsook om u te informeren over soortgelijke producten en diensten waarin u mogelijk interesse hebt, u uit te nodigen voor enquêtes en om uw mening over onze diensten te verkrijgen;
 • Directe marketingcommunicatie die aan u als potentiële klant wordt verzonden en betrekking heeft op onze producten, diensten en aanstaande promoties, waarbij we de contactgegevens gebruiken die u ons hebt verstrekt, mits u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven voor zover dit volgens de wetgeving is vereist en u zich op elk moment kunt afmelden voor onze emails voor promotiedoeleinden.
We gebruiken uw Persoonsgegevens voor het beheren van onze zakelijke relatie met u als onze klant, of als potentiële klant, alsmede voor verkoop- en marketingdoeleinden. Deze Persoonsgegevens omvatten mede:
 • Uw naam en functie
 • Uw [zakelijke] contact- en werkgeversgegevens inclusief uw emailadres, telefoon- en mobiel nummer;
 • Informatie over of u zich hebt afgemeld voor de ontvangst van emails voor [directe] marketingdoeleinden;
 • Gegevens over door u gegeven toestemming, met vermelding van datum en tijdstip, wijze van toestemming en eventuele daarmee verband houdende informatie (bv. het onderwerp van toestemming).
 • Het ter beschikking stellen (en verbeteren) van onze websites en Portalen en communicatie met u in verband met uw bezoek aan onze websites en Portalen; inhoud en reclame, en alle overige communicatie met u, inclusief het gebruik van cookies en soortgelijke volgtechnieken conform ons Cookiebeleid (zie sectie L)

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen uw Persoonsgegevens automatisch verzamelen in verband met uw bezoek aan onze websites en Portalen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Deze Persoonsgegevens omvatten mede:
 • Apparaattype, besturingssysteem, browsertype, browserinstellingen, IP-adres, taalinstelling, datums en tijdstippen van verbinding met een website;
 • egevens over hoe u interactie hebt met onze online reclame en inhoud, elke interactie die u mogelijk hebt met dergelijke inhoud of reclame (bijv. muisbewegingen, muisklikken, formulieren die u geheel of gedeeltelijk hebt ingevuld) en eventuele interactie met aanraakschermen;
 • Statistieken Portaalgebruik, Portaalinstellingen, datums en tijdstippen van verbinding met een Portaal, gebruikersnaam, wachtwoord, inloggegevens beveiliging, gebruiksgegevens, geaggregeerde statistische informatie;
 • Gegevens over door u gegeven toestemming, met vermelding van datum en tijdstip, wijze van toestemming en eventuele daarmee verband houdende informatie (bv. het onderwerp van toestemming).
 • Beheer van IT-systemen: beheer en werking van onze IT- en beveiligingssystemen, alsook audits (inclusief beveiligingsaudits) en controle op dergelijke systemen;
 • Opsporing van en onderzoek naar strafbare feiten en schendingen (met inbegrip van fraudedetectie); vaststelling, uitoefening en verdediging van wettelijke rechten in het kader van gerechtelijke procedures; naleving van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving;
We verkrijgen uw Persoonsgegevens voor het beheer en onderhoud van onze IT-systemen conform de toepasselijke informatiebeveiligingskaders voor onderzoek en om de wettelijke rechten en verplichtingen te kunnen uitoefenen. Deze Persoonsgegevens omvatten mede:
 • Uw contact- en werkgeversgegevens (inclusief zakelijk emailadres en zakelijk telefoonnummer);
 • Logingegevens, indien van toepassing.

 

 • Gezondheids- en veiligheidsrisicobeoordeling en het bijhouden van gegevens om een veilige en beveiligde omgeving te kunnen bieden in onze gebouwen en op onze bedrijfsterreinen, alsmede het naleven van daarmee verband houdende wettelijke verplichtingen, steeds voor zover dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist.

 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verkrijgen ter bescherming van uw gezondheid en veiligheid, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Deze Persoonsgegevens omvatten mede:
 • Uw contact- en werkgeversgegevens;
 • Uw toegangsgegevens datacenter, indien van toepassing;
 • Vaccinatie- of gezondheidscontroles, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.
 • Werving en sollicitaties, wervingsactiviteiten (inclusief sollicitatiegesprekken), geschiktheidsanalyse voor relevante functies, dossier besluiten indienstneming, gegevens over aanbiedingen en aanvaardingen.

 

 

 

 

 

We verkrijgen uw Persoonsgegevens ten behoeve van wervingsactiviteiten en het in behandeling nemen van sollicitaties. Deze Persoonsgegevens omvatten mede:
 • Uw persoonlijke contactgegevens (naam, achternaam, adres, emailadres, vast telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer)
 • Basisinformatie in de wervingsprocedure: uw curriculum vitae, uw sollicitatiebrief, uw beoordeling en/of overige informatie, indien van toepassing;
 • Gegevens over door u gegeven toestemming, met vermelding van datum en tijdstip, wijze van toestemming en eventuele daarmee verband houdende informatie (bv. het onderwerp van toestemming).

 

(E) Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens

Zoals beschreven in sectie D, kunnen we uw Persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgrondslagen verwerken. Deze rechtsgrondslag kan afhankelijk zijn van het specifieke kader en doel waarvoor uw Persoonsgegevens worden verwerkt, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Uitvoering van een contract - We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor het opstellen, aangaan en naleven van contractuele verplichtingen:

 • In het kader van onze contractuele zakelijke relatie;
 • In verband met de uitvoering van de gecontracteerde diensten;

Legitieme belangen – We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor onze legitieme belangen, zoals dit wettelijk is toegestaan en voor zover deze legitieme belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden (zie sectie M). Dergelijke legitieme belangen omvatten het volgende:

 • Het verbeteren van onze diensten;
 • Het verstrekken van informatie over onze producten en/of diensten aan klanten, potentiële klanten en andere geïnteresseerden;
 • Het waarborgen van de beveiliging van onze datacenterfaciliteiten;
 • Het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging;
 • Het voorkomen en detecteren van fraude;
 • Voor administratieve en wettelijke nalevingsdoeleinden.

Uw toestemming – We kunnen uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken, welke toestemming u vrijwillig en op bevestigende wijze heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voorbeelden van situaties waarin wij uw toestemming nodig hebben, zijn onder meer maar niet beperkt tot, de volgende:

 • Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van geselecteerde marketingcommunicatie over onze producten en diensten en/of promotiematerialen;
 • Wanneer u het gebruik van cookies en soortgelijke volgtechnieken aanvaardt bij een bezoek aan onze websites en Portalen;
 • Wanneer u een sollicitant bent in ons wervingsproces;
 • Wanneer u, als vertegenwoordiger van een klant, akkoord gaat met het voor zakelijke doeleinden delen van uw zakelijke contactgegevens met een of meerdere andere klanten;

Naleving van een wettelijke verplichting – We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om de wettelijke verplichtingen conform de toepasselijke wetgeving na te leven. Dit geldt o.a. voor de volgende situaties:

 • Voor het naleven van onze administratieve en fiscale verplichtingen;
 • Voor het naleven van onze verplichtingen op basis van instructies van de plaatselijke milieudienst;

Bescherming van vitale belangen - We kunnen uw Persoonsgegevens nodig hebben om uw belangen of die van anderen te beschermen, bijvoorbeeld wanneer contact moet worden opgenomen met de hulpdiensten in geval van een ongeval of incident in ons datacenter of onze kantoorfaciliteiten.

 

(F) Persoonsgegevens delen met derden

We delen uw Persoonsgegevens alleen met derden in de volgende situaties:

 • We kunnen uw Persoonsgegevens delen met door ons gecontracteerde dienstverleners, leveranciers en andere externe verwerkers, die namens ons optreden en uw Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies die vooraf zijn gedocumenteerd. Deze dienstverleners mogen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om hun diensten aan ons te kunnen verlenen. Wanneer we dienstverleners inschakelen, nemen we alle redelijke en adequate maatregelen die zijn vereist om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de Persoonsgegevens te beschermen, alsmede om te voldoen aan de eventuele aanvullende vereisten onder de toepasselijke wetgeving. Het overzicht van verwerkers aan wie wij Persoonsgegevens bekendmaken en het bijbehorende doel is te vinden op onze website.
 • We kunnen uw Persoonsgegevens met andere entiteiten binnen de Digital Realty Groep delen ten behoeve van legitieme zakelijke doeleinden, zoals de werking van onze websites en het conform onze contractuele verplichtingen en de toepasselijke wetgeving verlenen van diensten aan u.
 • We kunnen uw Persoonsgegevens op basis van uw voorafgaande toestemming met andere klanten delen (bijv. voor een dwarsverband binnen onze datacenterfaciliteiten of om interactie binnen de Digital Realty Marktplaats mogelijk te maken).
 • We kunnen uw Persoonsgegevens delen in het kader van een (potentiële) zakelijke transactie, zoals een transactie om ons bedrijf te kopen, verkopen, fuseren of anderszins te reorganiseren.
 • We kunnen uw Persoonsgegevens met gerechtelijke autoriteiten en externe adviseurs delen, indien dit is vereist in verband met juridische procedures, en om strafbare feiten te onderzoeken, opsporen of voorkomen.
 • We behouden ons het recht voor om uw Persoonsgegevens aan de autoriteiten bekend te maken, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, voor zover wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen en/of in het belang is van de rechten, eigendommen of veiligheid van onze werknemers, klanten of het publiek.

Digital Realty verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

 

(G) Internationale overdracht van Persoonsgegevens, inclusief van de EER naar landen buiten de EER

Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf kunnen wij uw Persoonsgegevens overdragen binnen de Digital Realty Groep en aan externe Gegevensverwerkers, zoals hierboven vermeld in sectie F voor de specifieke doeleinden die in sectie D van deze Verklaring zijn uiteengezet. Om die reden kunnen we de Persoonsgegevens naar andere landen overdragen die mogelijk een andere wetgeving en vereisten inzake gegevensbescherming hanteren dan in het land waar u zich bevindt. We voldoen aan alle wetgeving die van kracht is voor de overdracht van uw Persoonsgegevens tussen landen om uw gegevens te kunnen beschermen.

Wanneer we uw Persoonsgegevens vanuit de EER overdragen aan ontvangers in een land buiten de EER, dat niet door de Europese Commissie wordt erkend als een land met een adequate rechtsmacht, doen we dit op basis van de Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. In de toepasselijke Standaardcontractbepalingen staan onze rechten en plichten als verantwoordelijke partij en die van de ontvangende partij om ervoor te zorgen dat een passende gegevensbescherming is gewaarborgd voor de overdracht aan de ontvangende partij. Hierin staan ook de specifieke technische en organisatorische maatregelen die door de ontvangende partij zijn genomen om te verzekeren dat de beveiliging van de Persoonsgegevens in wezen gelijkwaardig is aan de AVG-vereisten (Zie ook sectie H).

Voor de internationale gegevensoverdracht van onze organisatie in het Verenigd Koninkrijk naar ontvangers in niet-EER-landen maken we gebruik van ofwel het International Data Transfer Agreement (IDTA) (Internationale Gegevensoverdrachtsovereenkomst) van de ICO ofwel het International Data Transfer Addendum (Aanvulling op Internationale Gegevensoverdrachtsovereenkomst) bij de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

U kunt een kopie van onze standaardcontractbepalingen verkrijgen via de contactgegevens van de onder N genoemde entiteiten.

 

(H) Gegevensbeveiliging

Digital Realty maakt gebruik van passende fysieke, technische en organisatorische controles binnen de organisatie om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk(e) of onrechtmatig(e) vernietiging, verlies, wijziging of openbaarmaking conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Onze controles worden periodiek beoordeeld en geëvalueerd door zowel interne als externe auditors. Het totale programma wordt regelmatig geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de steeds veranderende cyberomgeving gewaarborgd blijft.

 

(I) Gegevensnauwkeurigheid

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat:

 • Uw Persoonsgegevens die we Verwerken accuraat zijn en, waar nodig, worden bijgewerkt; en
 • Indien de Persoonsgegevens die we van u Verwerken onjuist blijken te zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor deze worden Verwerkt, worden deze gewist of onmiddellijk gecorrigeerd.

We kunnen u van tijd tot tijd vragen de juistheid van uw Persoonsgegevens te controleren.

 

(J) Gegevensminimalisering

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens die we Verwerken beperkt blijven tot de Persoonsgegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn in verband met de in deze Verklaring opgenomen doeleinden.

 

(K) Gegevensbewaring

We zullen uw Persoonsgegevens bewaren voor zo lang dit nodig is of wettelijk is toegestaan in verband met de in sectie D genoemde doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens zijn verkregen. De criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn o.a. de volgende:
 • De duur van de lopende zakelijke relatie met u;
  • Wanneer we diensten verlenen en/of een contract uitvoeren met u en/of uw werkgever;
  • Wanneer u rechtmatig bent opgenomen in onze mailinglijst en u zich niet hebt uitgeschreven;
 • Wanneer we een legitiem belang hebben bij het verwerken van de Persoonsgegevens voor de uitoefening van ons bedrijf en het nakomen van onze verplichtingen aan u en/of uw werkgever;
 • Wanneer er sprake is van een beperkte bewaartermijn volgens de toepasselijke lokale wet- en regelgeving;
  • CCTV-opnamen voor de fysieke beveiliging van onze datacenters;
  • Biometrische gegevens in verband met de beveiligde toegang tot datacenters;
  • Persoonlijke gegevens van sollicitanten tijdens de wervingsprocedure (arbeidsrechtelijke beperkingen verschillen per land);
  • Indien van toepassing, iedere andere vorm van verwerking van Persoonsgegevens waarbij een beperkte bewaartermijn van toepassing is conform lokale wet- of regelgeving;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die wij volgens de toepasselijke wetgeving moeten naleven, hanteren wij wettelijke minimale bewaartermijnen;
  • bijv. om uw Persoonsgegevens te bewaren voor de bedrijfsadministratie, administratieve en fiscale vereisten;
 • Ter bescherming van onze juridische positie;
  • Om bewijsmateriaal gedurende een eventuele verjaringstermijn volgens de toepasselijke wetgeving te bewaren (een termijn gedurende welke een persoon een rechtsvordering tegen ons zou kunnen instellen in verband met uw Persoonsgegevens of wanneer uw Persoonsgegevens relevant zijn voor het verdedigen van onze belangen in het kader van een gerechtelijke procedure);
  • Zodra de bewaartermijnen zijn verstreken, zullen we de desbetreffende Persoonsgegevens permanent en veilig wissen, vernietigen of anonimiseren.

 

(L) Cookies en soortgelijke technieken

Wanneer u onze website bezoekt of een van onze Portalen gebruikt, kunnen we Cookies op uw apparaat plaatsen of Cookies lezen die al op uw apparaat staan, behoudens het verkrijgen van uw toestemming waar dit is vereist, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We gebruiken Cookies om informatie op te slaan over uw apparaat, uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeuren en surfgewoonten. We verwerken Persoonsgegevens via Cookies en soortgelijke technieken in overeenstemming met ons Cookiebeleid.

 

(M) Uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen

Afhankelijk van de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetgeving hebt u meerdere rechten met betrekking tot de verzameling en Verwerking van uw Persoonsgegevens, waaronder:
 • Het recht om te weten of we uw Persoonsgegevens verwerken, en indien we dat doen:
 • Het recht om toegang te krijgen tot of kopieën te ontvangen van uw Persoonsgegevens, met daarbij informatie over de aard, doeleinden van de Verwerking en met wie wij uw Persoonsgegevens hebben gedeeld.
 • Het recht op rectificatie van eventuele onnauwkeurigheden in uw Persoonsgegevens.
 • Het recht om, op legitieme gronden, te verzoeken om:
  • Het wissen van uw Persoonsgegevens en/of het recht om vergeten te worden, en
  • Een beperkte verwerking van uw Persoonsgegevens (bijv. voor direct marketing) te eisen.
 • Het recht om bepaalde Persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere Verantwoordelijke in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en interoperabel formaat, voor zover van toepassing (het recht op overdraagbaarheid - krachtens de AGV).
 • Het recht om bezwaar te maken tegen besluiten die uitsluitend door de computer of via andere geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) worden genomen, die voor u rechtsgevolgen of soortgelijke aanzienlijke gevolgen hebben.
 • Wanneer de verwerking van Persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, het recht om uw toestemming voor een dergelijke verwerking weer in te trekken (N.B. het intrekken heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de Verwerking vóór de datum van deze intrekking).
 • Het recht om klachten over de Verwerking van uw Persoonsgegevens bij de bevoegde Gegevensbeschermingsinstantie in te dienen.
  • Inwoners van de EU: de lokale Gegevensbeschermingsinstantie van uw EU-lidstaat, of bij de meest toonaangevende Gegevensbeschermingsinstantie in de EU, gevestigd in Nederland (AP) via de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

(N) Contact met ons

Om een of meerdere van deze rechten uit te oefenen of om een vraag te stellen over deze rechten of een andere bepaling in deze Verklaring, of over de Verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u gebruikmaken van het vragenformulier of contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij binnen één maand na ontvangst van een geldig verzoek inzake uw rechten reageren of binnen drie maanden wanneer een verzoek complex is en/of meer tijd is vereist. We wijzen u erop dat:

 • U in enkele gevallen bewijs van uw identiteit moet verstrekken, voordat we uitvoering kunnen geven aan de vastgelegde rechten, en
 • Wanneer er aanvullende feiten voor uw verzoek moeten worden vastgesteld (bijvoorbeeld of een Verwerking in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving of niet), zullen we uw verzoek onmiddellijk in behandeling nemen.

 

Contactgegevens

Voor de toepassing van deze Verklaring zijn de desbetreffende Verantwoordelijken de gelieerde ondernemingen van Digital Realty Trust Inc., met inbegrip van de Interxion EMEA Groep.

Regio’s Contactgegevens
Wereldwijd, met uitzondering van Europa

privacy@digitalrealty.com

Telefoon: +1 737 281 0150

DPO in Europa

dpo@digitalrealty.com

 

(O) Definities

For the purposes of this Notice, the relevant controllers are the affiliates of Digital Realty Trust Inc., including the Interxion EMEA Group.

 • Onder “Adequaat Rechtsgebied” wordt verstaan een rechtsgebied dat door de Europese Commissie formeel is aangewezen als een rechtsgebied met een adequaat beschermingsniveau voor Persoonsgegevens.
 • Onder “Cookie” wordt verstaan een klein bestandje dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een website of portaal bezoekt (inclusief onze websites en Portalen). In deze Verklaring omvat een verwijzing naar een "Cookie" mede analoge technologieën, zoals webbakens en transparante GIF's.
 • Onder “Verantwoordelijke” wordt verstaan de entiteit die de doeleinden van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt. In veel rechtsgebieden is de Verantwoordelijke de eerstverantwoordelijke voor de naleving van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
 • Onder “Gegevensbeschermingsinstantie” wordt verstaan een onafhankelijke overheidsinstantie die wettelijk is belast met het toezicht op het naleven van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
 • Onder “EER” wordt verstaan de Europese Economische Ruimte.
 • Onder “Persoonsgegevens” wordt verstaan de informatie die over een persoon gaat of op grond waarvan een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meerdere factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.
 • Onder“Portaal” wordt verstaan elk online portaal dat informatie verstrekt of een interactieve functionaliteit heeft.
 • Onder “Verwerken”, “Verwerking” of “Verwerkt(e)” wordt verstaan alles wat, al dan niet langs geautomatiseerde weg, met Persoonsgegevens wordt gedaan, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van transmissie, verspreiding of op andere wijze beschikbaar stellen, op elkaar aansluiten of combineren, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
 • Onder “Verwerker” wordt verstaan een persoon of entiteit die namens de Verantwoordelijke Persoonsgegevens Verwerkt (met uitzondering van werknemers of de Verantwoordelijke).
 • Onder “Profilering” wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten inzake een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten betreffende de beroepsprestatie, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
 • Onder “Standaardcontractbepalingen” wordt verstaan het model voor de overdrachtsbepalingen dat door de Europese Commissie is goedgekeurd of door een Gegevensbeschermingsinstantie is vastgesteld en daarna door de Europese Commissie is goedgekeurd (laatste versie EU 2021/914, 4 juni 2021).  
 • Onder International Data Transfer Agreement (IDTA) (Internationale Gegevensoverdrachtsovereenkomst) en International Data Transfer Addendum (Aanvulling op Internationale Gegevensoverdrachtsovereenkomst) (op de Standaardcontractbepalingen)  wordt verstaan de model overdrachtsbepalingen die door de ICO, de onafhankelijke Britse Gegevensbeschermingsinstantie, zijn vastgesteld en door het Britse parlement zijn goedgekeurd, en die worden gebruikt als overdrachtsinstrument voor internationale gegevensoverdrachten naar niet-EER-landen.

Laatste update: 03 mei 2022