Information gällande försiktighetsåtgärder kring Coronavirus (COVID-19) utbrott

Information in English below

Allas hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet. Till följd av rådande omständigheter med coronaviruset (COVID-19) och senaste riktlinjer från regering, lokala myndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO) har Interxion i Sverige med sedan 12 mars vidtagit följande försiktighetsåtgärder för vårt datacentercampus i Stockholm för att förhindra spridning av Coronaviruset.

Tills vidare, och om inget annat kommuniceras, omber vi alla våra kunder att enbart besöka vårt datacentercampus om det är absolut affärskritiskt.

Är ert ärende inte av affärskritiskt slag ber vi er att flytta fram tiden för ert planerade besök. Detta inkluderar även planerade revisioner (site audits) som vi också uppmanar till att flytta fram, om möjligt. Denna vädjan är för att hejda spridning av Coronaviruset och därmed skydda anställda, kunder, leverantörer och verksamhetsdriften.

Om besök i datacentret är ofrånkomligt, vänligen håll besöket så kort som möjligt. Inpassering kommer under en tid endast att ske från huvudentrén, och samtliga besökare kommer behöva att svara på frågor om potentiell exponering för Coronavirus innan de får beträda datacentret. Vänligen följ hänvisningar på skyltar och den information som finns på campus om hur du kan förhindra risken för smittspridning genom att följa de hygienriktlinjer som publiceras av Världshälsoorganisationen.

Samtliga kunder uppmanas och är välkomna att använda våra Hands & Eyes-tjänster som finns tillgängliga 24/7/365 och som beställs i kundportalen. Vänligen ange relevant brådskandenivå för ärendet, för att på så sätt hjälpa våra tekniker på plats att hantera ärenden i korrekt prioritetsordning.

Våra anläggningar är 100% i drift och vi vidtar alla möjliga åtgärder för att säkerställa att vi kan bibehålla denna servicenivå, samtidigt som vi prioriterar hälsan och säkerheten för alla som beträder våra campus.

Blanda annat har följande åtgärder vidtagits:

 • Vi har implementerat en åtgärdsplan för alla kritiska nyckelroller för driften av våra datacenter
 • Alla anställda som inte är kritiska för den faktiska driften av datacentrets verksamhet arbetar hemifrån tillsvidare.
 • Alla resor som inte är affärskritiska är förbjudna
 • Deltagande vid evenemang som inte är affärskritiska är förbjudna
 • Extra daglig rengöring av anläggningen genomförs
 • Extra hygienartiklar och handsprit har tillhandahållits
 • Fysiska möten ombeds att ersättas med digitala möten
 • Dagliga riskbedömningsmöten för att övervaka och granska den senaste utvecklingen

Ytterligare försiktihetsåtgärd som påföljd av Coronavirus pandemin:

 • Din temperatur kommer att kontrolleras med en temperaturscanner (ingen fysisk kontakt krävs) i anslutning till entrén av våra datacenter. 

 • Har du som besökare en temperatur lika med eller högre än 38 ºC tillåts du inte tillträde till våra datacenter med tillhörande områden. 

Detta är en adderad försiktighetsåtgärd för att säkerställa säkerheten för våra anställda, kunder, leverantörer, partners och den dagliga driften av datacentret. 
 

Vidare kommer du inte tillåtas tillträde till anläggningen om du:

 • Har under de senaste 14 dagarna vistats utomlands eller har varit i nära kontakt med någon som varit utomlands
 • Känner dig sjuk eller visar något av följande symtom snuva, hosta eller feber eller andningssvårigheter
 • Är under karantän, som föreskrivs av en läkare eller myndighetsdirektiv
 • Har under de senaste 14 dagarna har haft någon kontakt med en person som diagnostiserats med COVID-19 eller som uppvisat symptomen ovan.

Vi kommer löpande att noga följa utvecklingen, utvärdera riskerna och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa fortsatt drift av våra anläggningar och tjänster, samt för allas hälsa och säkerhet.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på Nordic-Quality@interxion.com

Vi tackar för allas förståelse och efterrättelse!  

 

--------------------------------------------------------

 

Customer statement on Coronavirus (COVID-19) outbreak

Following the outbreak of Coronavirus (COVID-19) and the most recent recommendations from governmental authorities and the World Health Organisation, we have, with immediate effect, decided to take the following precautions at our data centre campus in Stockholm to prevent the spread of the virus.

Starting today and until further notice, we ask all our customers to only visit our data centre campus if it is absolutely business-critical.

If your work is not business-critical, we kindly ask you to postpone your visit. This also impacts planned site audits, which we would also kindly ask you to postpone, if possible. We are asking this to prevent the spread of the Coronavirus and thereby protect our employees, customers and overall operations.

If you need to enter the site, please try to make your visit as short as possible and carry out your tasks swiftly. As another preventative precaution, we will allow access only via the main reception, where all visitors will be questioned about their potential exposure to Coronavirus before allowed access to the data centre.

When you are at our site please follow the signage in our facilities advising visitors on how to prevent the risk of infection by follow the hygiene guidelines published by the WHO. Interxion has provided additional hand sanitizers on the campus. All customers are encouraged and welcome to raise hand & eyes tickets, but we urge you to consider the level of urgency for your request, so we can help our customers in order of priority.

Currently, there are no direct impacts to data centre operations. To ensure that there will be no or limited direct impacts to our delivery of services in the future, Interxion is taking the following additional measures:

 • We have implemented a dispersion plan for all critical roles to run the data centre
 • We have implemented a European SWAT team of extra engineers to run the data centres if needed
 • All employees that are not critical to running the data centre operations are asked to work from home.
 • All travel that is not business-critical is banned
 • Extra daily cleaning of the facility is implemented
 • Additional sanitary articles and hand sanitizers has been added 
 • All non-business critical face-to-face meetings are replaced with digital calls
 • We have daily risk assessment meetings to monitor and review the latest developments

Precaution as a consequence of the Coronavirus pandemic:

 • Your temperature will be measured using a scan (non-contact) in order to be allowed entrance to our data center facilities.
 • You will be scanned before you enter the reception area.
 • Any visitor with a temperature equal to or greater than 38ºC will not be able to access the data center facilities.


NB: This is an added precaution in order to protect our employees, customers, suppliers and partners and the overall data center operations.

 

As a precaution, you won’t be admitted entrance to the data centres in the following circumstances:

 • Having travelled in the past 14 days or have been in close contact with someone who has travelled
 • Currently experiencing any of the following symptoms, including a fever (38°C, >100.4° F), cough or difficulty breathing
 • Currently under quarantine, as prescribed by a doctor or public health authority
 • If in the past 14 days, have had any close contact with a person who has been diagnosed with COVID-19 or anyone exhibiting the symptoms listed above.

We will continue to closely monitor the situation, assess the risks, and take the necessary action to ensure the continued operation of our facilities and services. If you have any further questions concerning the above, please contact us at Nordic-Quality@interxion.com

We thank you for your comprehension.