Information gällande försiktighetsåtgärder kring Coronavirus (COVID-19) utbrott

Allas hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet. Till följd av rådande omständigheter med coronaviruset (COVID-19) och senaste riktlinjer från regeringlokala myndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO) har Interxion i Sverige med sedan 12 mars vidtagit följande försiktighetsåtgärder för vårt datacentercampus i Stockholm för att förhindra spridning av Coronaviruset.

Vi ber alla er kunder att enbart besöka vårt datacentercampus om arbetet som ska utföras är av hög vikt.

Samtidigt ber vi att hålla antalet personer nere för vad som är nödvändigt för arbetet. Är ert ärende inte av brådskande slag ber vi er att flytta fram tiden för besöket. Detta inkluderar även planerade revisioner (site audits) som vi också uppmanar till att flytta fram, om möjligt.

Är du på besök i datacentret, vänligen håll vistelsen så kort som möjligt. Vi vill även göra er uppmärksamma på att, längre vistelser i kundlounger, kundmöten, rundturer och utbildningar inte är tillåtet för tillfället. Som en vidare försiktighetsåtgärd sker inpassering den kommande tiden endast via huvudentrén. Detta för att förhindra spridning av Coronavirus och därmed skydda våra anställda, kunder och den övergripande verksamheten.

När du besöker vårt datacenter-campus, vänligen följ hänvisningar på skyltar och den information som finns på campus om hur du kan förhindra risken för smittspridning genom att följa de hygienriktlinjer som publiceras av Världshälsoorganisationen. Interxion har placerat ut extra handdesinfektion som finns att tillgå runtom på campusområdet. Samtliga kunder är välkomna att använda våra Hands & Eyes-tjänster som finns tillgängliga 24/7/365 och som beställs i kundportalen. Vänligen ange relevant brådskandenivå för ärendet, för att på så sätt hjälpa våra tekniker på plats att hantera ärenden i korrekt prioritetsordning.

Som försiktighetsåtgärd kommer du inte tillåtas tillträde till våra anläggningar om du:

 • Har under de senaste 14 dagarna vistats utomlands eller har varit i nära kontakt med någon som varit utomlands
 • Känner dig sjuk eller visar något av följande symtom snuva, hosta eller feber eller andningssvårigheter
 • Är under karantän, som föreskrivs av en läkare eller myndighetsdirektiv
 • Har under de senaste 14 dagarna har haft någon kontakt med en person som diagnostiserats med COVID-19 eller som uppvisat symptomen ovan.

Våra anläggningar är 100% i drift och vi vidtar alla möjliga åtgärder för att säkerställa att vi kan bibehålla denna servicenivå, samtidigt som vi prioriterar hälsan och säkerheten för alla som beträder våra campus. Blanda annat har följande åtgärder vidtagits:

 • Vi har implementerat en åtgärdsplan för alla kritiska nyckelroller för driften av våra datacenter
 • Alla anställda som inte är kritiska för den faktiska driften av datacentrets verksamhet arbetar hemifrån tillsvidare.
 • Alla resor som inte är affärskritiska är förbjudna
 • Deltagande vid evenemang som inte är affärskritiska är förbjudna
 • Extra daglig rengöring av anläggningen genomförs
 • Extra hygienartiklar och handsprit har tillhandahållits
 • Fysiska möten ombeds att ersättas med digitala möten
 • Dagliga riskbedömningsmöten för att övervaka och granska den senaste utvecklingen 

Vi kommer löpande att noga följa utvecklingen, utvärdera riskerna och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa fortsatt drift av våra anläggningar och tjänster, samt för allas hälsa och säkerhet.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på Nordic-Quality@interxion.com

Vi tackar för allas förståelse och efterrättelse!  

 

--------------------------------------------------------

Customer statement on Coronavirus (COVID-19) outbreak

Following the outbreak of Coronavirus (COVID-19) and the most recent recommendations from governmental authorities and the World Health Organisation, we have, with immediate effect, decided to take the following precautions at our data centre campus in Denmark to prevent the spread of the virus.

We ask all our customers to only visit our campus to carry out important work in the data centre.

At the same time, we also ask our customers to send as few persons as possible to get the work done. If your work is not important, we kindly ask you to postpone your visit. This also impacts planned on-site audits, which we would also kindly ask you to postpone. 

When you are at the site, please try to make your visit as short as possible and carry out your tasks swiftly. Long stays in our customers' lounges, meetings with clients at the site, site tours and training sessions are not allowed for now.

As another preventative precaution, we will allow access only via the main reception. We are asking this to prevent the spread of the Coronavirus and thereby protect our employees, customers and overall operations.
 

Currently, there are no direct impacts to data centre operations. To ensure that there will be no or limited direct impacts to our delivery of services in the future, Interxion is taking the following additional measures:

 • We have implemented a dispersion plan for all critical roles to run the data centre
 • We have implemented a European SWAT team of extra engineers to run the data centres if needed
 • All employees that are not critical to running the data centre operations are asked to work from home
 • All travel that is not business-critical is banned
 • Extra daily cleaning of the facility is implemented
 • Additional sanitary articles and hand sanitizers has been added 
 • New arrangements for food delivery for the data centres have been implemented
 • All non-business critical face-to-face meetings are replaced with digital calls
 • We have regular risk assessment meetings to monitor and review the latest developments


As a precaution, you won’t be admitted entrance to the data centres in the following circumstances:

 • Having travelled in the past 14 days or you have been in close contact with someone who has been abroad.
 • Currently experiencing any of the following symptoms, including a fever (>100.4° F, 38°C), cough or difficulty breathing
 • Currently under quarantine, as prescribed by a doctor or public health authority
 • If in the past 14 days, have had any close contact with a person who has been diagnosed with COVID-19 or anyone exhibiting the symptoms listed above.


We will continue to closely monitor the situation, assess the risks, and take the necessary action to ensure the continued operation of our facilities and services. If you have any further questions concerning the above, please contact us at Nordic-Quality@interxion.com

We thank you for your comprehension.

For more information and guidelines from Interxion: A Digital Realty Company please see: Customer Statement on Coronavirus outbreak