Integritetspolicy

Digital Realty Trust Inc. och dess anslutna enheter (tillsammans "Digital Realty", inklusive men inte begränsat till Interxion EMEA Group och kan även inkludera termerna "vi", "oss", "våra" eller liknande villkor) är förpliktigade att respektera och skydda integritetsrättigheter för individer som interagerar med oss via våra webbplatser och våra portaler, när de går in i våra lokaler, när de använder våra produkter och tjänster eller som vi på annat sätt kommunicerar med.

Data RequestsData Processing AgreementDigital Realty Sub-Processor ListCookie NoticeCalifornia Residents

(A) Detta integritetsmeddelande

Detta meddelande beskriver hur Digital Realty samlar in, använder, delar och/eller på annat sätt behandlar din personliga information i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar i de länder och regioner där vi är verksamma och i samband med vår affärsverksamhet. Den riktar sig till alla individer utanför vår organisation som vi interagerar med (tillsammans, "du"). Definierade termer som används i detta meddelande förklaras i detta meddelande eller i avsnitt (O) nedan.

När vi använder termen "Personuppgifter" menar vi information som relaterar till dig som individ och som gör att vi kan identifiera dig antingen direkt eller i kombination med annan information som vi kan ha.

Detta meddelande kan komma att ändras eller uppdateras från tid till annan för att återspegla förändringar i vår praxis med avseende på behandling av personuppgifter, eller ändringar i tillämplig lag. Vi kommer att meddela dig vid väsentliga förändringar. Vi uppmuntrar dig att läsa detta meddelande noggrant. Om du har några frågor angående hur Digital Realty behandlar dina uppgifter, vänligen kontakta Digital Realty Privacy Team. För relevant kontaktinformation, se avsnitt (N).

 

(B) Din relation med oss

I samband med våra tjänster kan vi samla in eller erhålla personuppgifter om dig som individ i följande situationer:
 • Som besökare på våra kontor och/eller datacenteranläggningar
 • När du använder och/eller interagerar med oss via våra webbplatser eller via sociala medier
 • I samband med vår affärsrelation (inklusive men inte begränsat till kund, leverantör, tjänsteleverantör)
 • Som registrerad kundrepresentant använder och får åtkomst till våra portaler
 • Som en auktoriserad representant för våra kunder, leverantörer eller tjänsteleverantörer som får tillgång till våra säkra datacentercampus
 • Som sökande i vår rekryteringsprocess
 • Som företagsrepresentant som korresponderar med oss via e-post, röstbrevlåda eller ljud- eller videokonferenser
 • Som ett prospekt som visar intresse för våra tjänster
 • Som deltagare i våra konferenser, evenemang och lärotillfällen

 

(C) Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in eller erhålla personuppgifter från dig och om dig från olika källor. Vi begränsar insamlingen av personuppgifter till vad som krävs för att uppnå det eller de syften som uppgifterna samlades in för.


Direkt från dig:

 • Data som du lämnar till oss: Vi erhåller personuppgifter när kontaktuppgifter tillhandahålls oss (t.ex. i samband med en avtalsenlig affärsrelation, antingen genom registrering på webbplatsen, via e-post eller telefon, eller på annat sätt, eller när du förser oss med dina kontaktuppgifter under ett affärs- eller handelsevenemang, eller som en kandidat i rekryteringsprocessen).
 • Förhållandedata: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter i det vanliga loppet av vårt avtalsförhållande med dig (t.ex. tillhandahåller vi en tjänst till dig eller din arbetsgivare).

Indirekt från dig:

 • Säkerhetsdata: Vi samlar in information om dina besök på våra datacenteranläggningar och andra lokaler, inklusive register över de platser som du har tillgång till och de referenser som behandlas ("datacenteråtkomstposter") och CCTV-bilder som tagits under ditt besök i våra datacenter.
 • Webbplatsdata: Vi kan samla in eller automatiskt erhålla personuppgifter när du besöker våra webbplatser eller våra portaler, eller när du använder funktionerna eller resurserna som är tillgängliga och associerade med våra webbplatser.
 • Registrerings- och åtkomstdetaljer: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter när du använder, eller registrerar dig för att använda, våra webbplatser, portaler eller tjänster, inklusive register över dina interaktioner med oss, såsom detaljer om din åtkomst till våra portaler.
 • Relationsdata genom din arbetsgivare eller din agent: Vi samlar in eller erhåller personuppgifter från våra kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer som tillhandahåller dina uppgifter till oss som din arbetsgivare eller som din agent.

Indirekt genom en tredje part:

 • Tredjepartsinformation: Vi kan samla in eller erhålla dina personuppgifter från tredje part, inklusive men inte begränsat till kreditupplysningsbyråer, brottsbekämpande myndigheter och marknadsföringsföretag.
 • Innehåll och reklaminformation: Om du interagerar med tredjepartsinnehåll eller annonsering på en webbplats (inklusive tredjeparts plugins och cookies) kan vi ta emot personuppgifter från den relevanta tredjepartsleverantören av innehållet eller reklam.

Barn:
Våra webbplatser, produkter och tjänster är inte avsedda att användas av minderåriga och Digital Realty samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga.

 

(D) Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål och behandlingsaktiviteter

Behandlingsaktiviteter Personuppgifter och syften
 • Drift och hantering av våra datacenterfaciliteter och vid utförandet av avtalade datacentertjänster till våra kunder, inklusive tillhandahållande, implementering av arbetsorder från våra leverantörer och tjänsteleverantörer, kund- och tekniska supporttjänster, och tillåta åtkomst till och/eller användning av våra kundportaler
   
 • Ekonomisk förvaltning och administration av avtalade tjänster 

 

 

Vi erhåller dina personuppgifter i syfte att hantera relationen med våra kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer för utförandet av de avtalade tjänsterna och administrationen av dessa. Dessa personuppgifter inkluderar:
 • Ditt namn och befattning i ditt företag
 • Din företagskontakt och arbetsgivaruppgifter (inklusive företagets e-postadress, företagstelefonnummer)
 • Dina referenser för åtkomst till våra portaler och/eller system
 • Arbetsorderdetaljer (register över arbetsorder gjorda på våra portaler) och annan affärsrelaterad information
   
 • Säkerhet och fysisk åtkomst till våra datacenteranläggningar, inklusive CCTV-inspelningar, elektroniska säkerhetselement/enheter associerade med fysisk åtkomst till våra datacenter inklusive åtkomstkontrollsystem som behandlar dina personuppgifter, åtkomstuppgifter och all biometrisk data som du kan välja att tillhandahålla för dessa ändamål

 

 

 

 

 

Vi erhåller dina personuppgifter för autentiserings- och identifieringsändamål och för att ge dig tillgång till våra säkra datacentercampus. Dessa personuppgifter inkluderar:
 • Ditt namn, din [statligt godkända] personliga identifiering, ditt fordons registreringsnummer enligt tillämplig lag
 • Dina [företags] kontakt- och arbetsgivaruppgifter inklusive e-postadress och telefon- och mobilnummer
 • Datacenteråtkomstposter, inklusive datum, tider, platser för din fysiska åtkomst och eventuell platsdata eller biometrisk data som omfattas av lokala krav
 • CCTV-filmer och bilder av dig vid inpassering och/eller inne i våra anläggningar
 • Försäljning, marknadsföring och underhåll av vår kundrelation, inklusive för att kommunicera med dig på alla sätt och för att ge dig information om liknande produkter och tjänster som du kan vara intresserad av, bjuda in dig att fylla i undersökningar och för att få dina synpunkter om Våra tjänster

 • Direktmarknadsföringskommunikation som skickas till dig som en potentiell kund angående våra produkter och tjänster, och kommande kampanjer med kontaktuppgifter som du har lämnat till oss, under förutsättning att du erhållit en tidigare opt-in i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och gör att du kan avsluta prenumerationen från vår reklam-e-postlista när som helst 

Vi använder dina personuppgifter i syfte att hantera vår affärsrelation med dig som vår kund, eller som en prospekt, såväl som för försäljnings- och marknadsföringsändamål. Dessa personuppgifter inkluderar:
 • Ditt namn och befattning
 • Dina [företags] kontakt- och arbetsgivaruppgifter, inklusive din e-postadress, samt telefonnummer och mobilnummer
 • Information om huruvida du har valt att inte ta emot e-postmeddelanden för [direkt] marknadsföringsändamål
 • Register över samtycke som du har gett, tillsammans med datum och tid, sätt för samtycke och all relaterad information (t.ex. ämnet för samtycke)
   
 • Tillhandahålla (och förbättra) våra webbplatser och portaler och kommunicera med dig i samband med ditt besök på våra webbplatser och portaler; innehåll och reklam och all annan kommunikation med dig, inklusive användning av cookies och liknande spårningstekniker i enlighet med vår cookiepolicy (se avsnitt L)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan komma att automatiskt samla in dina personuppgifter i samband med ditt besök på våra webbplatser och portaler, i enlighet med tillämplig lag. Dessa personuppgifter inkluderar:
 • Enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, webbläsarinställningar, IP-adress, språkinställning, datum och tider för anslutning till en webbplats
 • Register över dina interaktioner med vår onlineannonsering och innehåll, all interaktion du kan ha med sådant innehåll eller annonsering (t.ex. muspekande, musklick, alla formulär som du fyller i helt eller delvis) och alla interaktioner med pekskärmen
 • Statistik för portalanvändning, portalinställningar, datum och tider för anslutning till en portal, användarnamn, lösenord, säkerhetsinloggningsuppgifter, användningsdata, samlad statistisk information
 • Register över samtycke som du har gett, tillsammans med datum och tid, sätt för samtycke och all relaterad information (t.ex. ämnet för samtycke)
   
 • Hantering av IT-system: förvaltning och drift av våra IT- och säkerhetssystem, och revisioner (inklusive säkerhetsrevisioner) och övervakning av sådana system
 • Upptäcka och utreda brott och överträdelser (inklusive upptäckt av bedrägeri); upprätta, utöva och försvara juridiska rättigheter i samband med rättsliga förfaranden; efterlevnad av våra juridiska och regulatoriska skyldigheter enligt tillämplig lag 
Vi tillhandahåller dina personuppgifter för att hantera och underhålla våra IT-system i enlighet med tillämpliga ramverk för informationssäkerhet, för utredningsändamål och för att utöva lagliga rättigheter och skyldigheter. Dessa personuppgifter inkluderar:
 • Dina kontakt- och arbetsgivaruppgifter (inklusive företagets e-postadress och företagets telefonnummer)
 • Inloggningsuppgifter, om tillämpligt
   

 

 • Hälso- och säkerhetsriskbedömning och journalföring i syfte att tillhandahålla en säker och säker miljö i våra lokaler och efterlevnad av relaterade rättsliga skyldigheter, med förbehåll alltid i den utsträckning detta kan krävas enligt tillämplig lag 

 

Vi kan komma att få dina personuppgifter i samband med skydda din hälsa och säkerhet, i enlighet med tillämplig lag. Dessa personuppgifter inkluderar:

 • Dina kontakt- och arbetsgivaruppgifter
 • Dina datacenteråtkomstposter, om tillämpligt
 • Register över vaccinationer eller hälsokontroller, enligt tillämplig lag
 • Rekrytering och jobbansökningar, rekryteringsaktiviteter (inklusive intervjuer), analys av lämplighet för relevanta befattningar, register över anställningsbeslut, erbjudandedetaljer och acceptansdetaljer

 

 

 

 

 

Vi inhämtar dina personuppgifter för rekryteringsaktiviteter och hantering av jobbansökningar. Dessa personuppgifter inkluderar:
 • Dina personliga kontaktuppgifter (namn, efternamn, postadress, e-postadress, hemtelefonnummer och/eller mobiltelefonnummer)
 • Grundläggande information i rekryteringsförfarandet: din meritförteckning, ditt ansökningsbrev, din bedömning och/eller annan information, om tillämpligt
 • Register över samtycke som du har gett, tillsammans med datum och tid, sätt för samtycke och all relaterad information (t.ex. ämnet för samtycke)
   

 

(E) Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter, enligt beskrivningen i avsnitt (D), baserat på en av följande rättsliga grunder. Sådan rättslig grund kan bero på det specifika sammanhang och syfte för vilket dina personuppgifter behandlas, och är föremål för tillämplig lag.

Fullgörande av ett kontrakt – Vi kan använda dina personuppgifter för att förbereda sig för, ingå och fullgöra avtalsförpliktelser:

 • I samband med vår avtalsenliga affärsrelation
 • I förhållande till utförandet av de kontrakterade tjänsterna

Legitima intressen – Vi kan komma att använda dina personuppgifter för våra legitima intressen som lagligen tillåts, i den mån dessa legitima intressen inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (se avsnitt (M)). Sådana legitima intressen inkluderar följande:

 • Förbättra våra tjänster
 • Ge information till våra kunder, potentiella kunder och andra intresserade om våra produkter och/eller tjänster
 • Säkerställa säkerheten för våra datacenteranläggningar
 • Säkerställa nätverks- och informationssäkerhet
 • Förebygga och upptäcka bedrägerier
 • För administrativa och juridiska efterlevnadsändamål

Ditt samtycke – Vi kan behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, givet frivilligt och på ett bekräftande sätt. Ditt samtycke kan när som helst återkallas. Exempel på var vi förlitar oss på samtycke inkluderar, men är inte begränsade till, följande situationer:

 • När du väljer att ta emot utvald marknadskommunikation om våra produkter och tjänster och/eller reklammaterial
 • När du accepterar användningen av cookies och liknande spårningstekniker när du besöker våra webbplatser och portaler
 • När du är anställningssökande i vår rekryteringsprocess
 • När du som kundrepresentant samtycker till att dela dina företagskontaktuppgifter med en eller flera andra kunder i affärsrelaterade syften

Efterlevnad av en rättslig skyldighet – Vi kan använda dina personuppgifter för att följa rättsliga skyldigheter i enlighet med tillämplig lag. Detta inkluderar följande situationer:

 • För att uppfylla våra administrativa och skattemässiga skyldigheter
 • För att uppfylla våra skyldigheter enligt lokala hälsoavdelningens order

Skydd av vitala intressen - Vi kan behöva dina personuppgifter för att skydda dina intressen eller andras intressen, till exempel i syfte att kontakta räddningstjänsten i händelse av en olycka eller incident i vårt datacenter eller kontor.

 

(F) Dela personuppgifter med tredje part

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med tredje part i följande situationer:

 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra kontrakterade tjänsteleverantörer, leverantörer och andra tredjepartsprocessorer, som agerar för vår räkning och endast behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra tidigare dokumenterade instruktioner. Dessa leverantörer är behöriga att använda dina personuppgifter endast när det är nödvändigt för att tillhandahålla oss sina tjänster. När vi anlitar någon tjänsteleverantör vidtar vi alla rimliga och adekvata åtgärder för att säkerställa att personuppgifternas konfidentialitet och säkerhet skyddas, tillsammans med eventuella ytterligare krav enligt tillämplig lag. Listan över processorer som vi lämnar ut personuppgifter till och det tillhörande syftet finns på vår webbplats.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra enheter inom Digital Realty-gruppen, för legitima affärsändamål och för driften av våra webbplatser och tillhandahålla våra tjänster till dig, i enlighet med våra avtalsförpliktelser och tillämplig lag.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra kunder baserat på ditt förhandsgodkännande (t.ex. för korskopplingsändamål inom våra datacenteranläggningar eller för att möjliggöra interaktion inom Digital Realty Marketplace).
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter i samband med en (potentiell) affärstransaktion, såsom en transaktion för att köpa, sälja, slå samman eller på annat sätt omorganisera vår verksamhet.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med juridiska myndigheter och externa rådgivare vid behov i samband med rättsliga förfaranden och för att utreda, upptäcka eller förebygga brott.
 • Vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina personuppgifter till myndigheterna om det krävs enligt lag, i den utsträckning vi anser att det rimligen är nödvändigt för att följa tillämplig lag och/eller det ligger i rättigheternas, egendomens, eller säkerheten för våra anställda, kunder eller allmänheten.

Digital Realty säljer inte personuppgifter till tredje part.

 

(G) Överföring av personuppgifter internationellt, inklusive från EES till länder utanför EES

På grund av vår verksamhets internationella karaktär kan vi komma att överföra dina personuppgifter inom Digital Realty-gruppen och till tredje parts databehandlare som anges i avsnitt (F) ovan för de specifika syften som anges i avsnitt (D) i detta meddelande. Av denna anledning kan vi överföra personuppgifter till andra länder som kan ha andra lagar och krav på efterlevnad av dataskydd än de som gäller i det land där du befinner dig. Vi följer alla relevanta lagar som rör överföring av dina personuppgifter mellan länder för att skydda dina uppgifter.

När vi överför dina personuppgifter från EES till mottagare som är belägna i ett land utanför EES som inte erkänns av Europeiska kommissionen som har en adekvat jurisdiktion, gör vi det på grundval av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. De tillämpliga standardavtalsklausulerna anger rättigheterna och skyldigheterna för oss som ansvarig part och för den mottagande parten för att säkerställa lämpliga dataskyddsgarantier för överföringen till den mottagande parten. De inkluderar även specifika tekniska och organisatoriska åtgärder som implementerats av den mottagande parten för att säkerställa att säkerheten för personuppgifterna i huvudsak kommer att motsvara GDPR-kraven (Se även under avsnitt (H)).

För internationella dataöverföringar från vår brittiska organisation till mottagare i länder utanför EES kommer vi att använda antingen ICO:s internationella dataöverföringsavtal (IDTA) eller ICO:s internationella dataöverföringstillägg till Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan erhålla en kopia av våra standardavtalsklausuler med hjälp av enhetens kontaktuppgifter i avsnitt (N) nedan.

 

(H) Datasäkerhet

Digital Realty använder lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska kontroller inom vår organisation utformade för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller avslöjande i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Våra kontroller är föremål för periodisk utvärdering och utvärdering av både interna och externa revisorer. Det övergripande programmet utvärderas regelbundet för att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats för den ständigt föränderliga cybermiljön.

 

(I) Datanoggrannhet

Vi tar alla rimliga steg för att säkerställa att:

 • Dina personuppgifter som vi behandlar är korrekta och, vid behov, uppdaterade; och
 • Om någon av dina personuppgifter som vi behandlar befinns vara felaktiga, med hänsyn till de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas, raderas eller korrigeras utan dröjsmål.

Från tid till annan kan vi be dig att bekräfta riktigheten av dina personuppgifter.

 

(J) Dataminimering

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter som vi behandlar är begränsade till de personuppgifter som rimligen är nödvändiga i samband med de syften som anges i detta meddelande.

 

(K) Datalagring

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt eller som tillåts enligt lag i förhållande till ändamålen enligt avsnitt (D) för vilka dina personuppgifter erhölls. Kriterierna för att bestämma våra lagringsperioder inkluderar:
 • Varaktigheten av en pågående affärsrelation med dig
  • Där vi tillhandahåller tjänster och/eller utför ett kontrakt med dig och/eller din arbetsgivare
  • Där du lagligen ingår i vår e-postlista och inte har avslutat prenumerationen
 • Där vi har ett legitimt intresse av att behandla personuppgifterna i syfte att driva vår verksamhet och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig och/din arbetsgivare
 • Där det finns en begränsad lagringsperiod enligt tillämpliga lokala lagar och förordningar
  • CCTV-inspelningar för fysisk säkerhet till våra datacenter
  • Biometriska data relaterade till säker åtkomst till datacenter
  • Personlig information om sökande under rekryteringsprocessen (anställningslagstiftningens begränsningar varierar per land)
  • Om tillämpligt, all annan behandling av personuppgifter där lokala lagar eller förordningar kräver en begränsad lagringstid
 • I enlighet med juridiska skyldigheter som vi är föremål för enligt tillämplig lag har vi lagstadgade minimilagringsperioder
  • t.ex. för att behålla dina personuppgifter för affärsregister, administrativa och skattemässiga krav
 • Skydda vår rättsliga ställning
  • För att bevara bevis under en tillämplig preskriptionstid enligt tillämplig lag (vilken period under vilken någon person skulle kunna väcka rättsliga anspråk mot oss i samband med dina personuppgifter, eller för vilka dina personuppgifter är relevanta för att försvara våra intressen i rättsliga sammanhang förfarande)

När lagringstiderna har löpt ut kommer vi permanent och säkert att radera, förstöra eller anonymisera relevanta personuppgifter.

 

(L) Cookies och liknande teknologier

När du besöker vår webbplats eller använder någon av våra portaler kan vi placera cookies på din enhet eller läsa cookies som redan finns på din enhet, under förutsättning att du erhåller ditt samtycke där så krävs och i enlighet med tillämplig lag. Vi använder cookies för att registrera information om din enhet, din webbläsare och, i vissa fall, dina preferenser och surfvanor. Vi behandlar personuppgifter genom cookies och liknande teknologier, i enlighet med vår cookiepolicy.

 

(M) Dina rättigheter och hur du kan utöva dem

Beroende på gällande dataskydds- och integritetslagar kan du ha flera rättigheter angående insamling och behandling av dina personuppgifter, inklusive:
 • Rätten att veta om vi behandlar dina personuppgifter, och i så fall,
 • Rätten att begära tillgång till, eller ta emot kopior av, dina personuppgifter, tillsammans med information om behandlingens art, syften och med vilka vi har delat dina personuppgifter.
 • Rätten att begära rättelse av eventuella felaktigheter i dina personuppgifter.
 • Rätten att begära, på legitima grunder:
  • Radering av dina personuppgifter och/eller rätten att bli glömd, och
  • Begränsning av behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. för direktmarknadsföringsändamål).
 • Rätten att få vissa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, i den utsträckning som är tillämplig (rätten till portabilitet – enligt GDPR).
 • Rätten att invända mot beslut som fattas enbart av dator eller annan automatiserad behandling (inklusive profilering) som har rättsliga eller liknande betydande effekter på dig.
 • När behandling av personuppgifter är baserad på samtycke, rätten att återkalla ditt samtycke till sådan behandling (observera att ett återkallande inte påverkar lagligheten av någon Behandling före datumet för sådant återkallande).
 • Rätten att lämna in klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till den behöriga dataskyddsmyndigheten.
  • Invånare i EU: den lokala dataskyddsmyndigheten i din EU-medlemsstat, eller med vår ledande dataskyddsmyndighet i EU i Nederländerna (AP) via dess webbplats https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

(N) Hur man kontaktar oss

För att utöva en eller flera av dessa rättigheter eller för att ställa en fråga om dessa rättigheter eller någon annan bestämmelse i detta meddelande, eller om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen använd förfrågningsformuläret eller kontakta oss när som helst med hjälp av någon av nedanstående kontaktpersoner detaljer.

Där så krävs enligt tillämplig lag kommer vi att svara på en giltig begäran som rör dina rättigheter inom en månad efter mottagandet, eller inom tre månader om en begäran är komplex och/eller kräver mer tid. Vänligen notera att:

 • Vissa fall kommer det att vara nödvändigt att tillhandahålla bevis på din identitet innan vi kan ge verkan åt de angivna rättigheterna, och

 • Om din begäran kräver upprättande av ytterligare fakta (t.ex. ett fastställande av huruvida någon Behandling inte är förenlig med tillämplig lag) kommer vi att undersöka din begäran omedelbart.

 

 

Kontaktuppgifter

För syftet med detta meddelande är de relevanta kontrollanterna dotterbolag till Digital Realty Trust Inc., inklusive Interxion EMEA Group.

Regioner Kontaktuppgifter
Globalt, utom Europa

privacy@digitalrealty.com

Telefon: +1 737 281 0150

DPO i Europa

dpo@digitalrealty.com

 

(O) Definitioner

 • "Adekvat jurisdiktion" avser en jurisdiktion som formellt har utsetts av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.
 • Cookie” betyder en liten fil som placeras på din enhet när du besöker en webbplats eller portal (inklusive våra webbplatser och portaler). I det här meddelandet inkluderar en hänvisning till en "cookie" analoga tekniker som webbfyrar och tydliga GIF:er.
 • "Kontrollansvarig" avser den enhet som bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter. I många jurisdiktioner har den registeransvarige det primära ansvaret för att följa tillämpliga dataskyddslagar.
 • "Dataskyddsmyndighet" avser en oberoende offentlig myndighet som har en juridisk uppgift att övervaka efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.
 • "EES" betyder Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 • "Personuppgifter" avser information som handlar om en individ, eller från vilken en individ är direkt eller indirekt identifierbar, i synnerhet genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller fler faktorer som är specifika för individens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • Portal” betyder alla onlineportaler som tillhandahåller information eller interaktiv funktionalitet.
 • "Bearbetning", "Bearbetning" eller "Bearbetad" avser allt som görs med personuppgifter, oavsett om det är automatiserat eller inte, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning , avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.
 • "Behandlare" avser varje person eller enhet som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige (förutom anställda hos den personuppgiftsansvarige).
 • "Profilering" avser varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter relaterade till en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestation i arbetet, ekonomiska situation, hälsa , personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.
 • "Standardavtalsklausuler" avser mallöverföringsklausulerna antagna av Europeiska kommissionen eller antagna av en dataskyddsmyndighet och godkända av Europeiska kommissionen (senaste versionen EU 2021/914, 4 juni 2021).
 • International Data Transfer Agreement (IDTA) och International Data Transfer Addendum (till Standard Contractual Clauses) betyder mallöverföringsklausuler som antagits av ICO, Storbritanniens oberoende Data Privacy Authority och godkänts av Storbritanniens parlament och används som [ett] överföringsverktyg för internationella dataöverföringar till länder utanför EES.

Senast uppdaterad: 3 maj, 2022