Interxions Integritetspolicy

1. Vilka är vi?

Denna Integritetspolicy (Privacy Policy) tillhandahålls av InterXion Holding NVII B.V. och dess dotterbolag. Vi har vårt huvudkontor i Nederländerna och vår huvudsakliga verksamhet på Scorpius 30, 2132 LR Hoofddorp. Vi är registrerade hos Nederländska handelskammaren med företagsnummer 33301892. I Sverige är vi registrerade med företagsnamn Interxion Sverige AB med organisationsnummer 556580-9588 och vi har vårt säte på Esbogatan 11, 164 74, Kista i Stockholm.

De länder vi har verksamhet i Europa är Nederländerna, Storbritannien, Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Spanien, Sverige, Schweiz, Italien, Kroatien och Grekland. (här finns våra datacenter www.interxion.com/se/Vara-datacenter).

I vår verksamhet samlar vi in, lagrar, utlämnar och/eller behandlar personuppgifter. I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, agerar vi som registeransvarig när vi behandlar personuppgifter.

När vi använder termen "personuppgifter" i denna Integritetspolicy menar vi information som är relaterad till dig och som gör det möjligt för oss att identifiera dig, antingen direkt eller i kombination med annan information som vi har. Personuppgifter kan till exempel vara ditt namn, dina kontaktuppgifter och information om när du besökt något av våra datacenter.

2. Din integritet är viktigt för oss

Vi respekterar din rätt till integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och mer specifikt dataskyddsförordningen (GDPR) och relevant nationell lagstiftning (Dataskyddslagstiftning).

I denna Integritetspolicy anger vi hur vi samlar in dina personuppgifter, hur och för vilka syften vi kan använda dina personuppgifter och till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter. Den här Integritetspolicyn innehåller också viktig information om dina rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att läsa igenom denna Integritetspolicy noggrant.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

I samband med att vi levererar våra tjänster kan vi samla in personuppgifter som är relaterade till följande personer:

 • besökare som har tillgång till våra datacenter
 • kunder
 • leverantörer
 • tjänsteleverantörer
 • sökande under vår rekryteringsprocess
 • besökare på vår webbplats
 • personer/företag som kan ha eller visar intresse för våra tjänster

4. Hur samlar vi in personuppgifter som är relaterade till dig?

Vi kan samla information om dig på olika sätt:

Direkt från dig:

 • besökarinformation som vi samlar in från dig när du till exempel besöker våra datacenter eller när du beträder kundområdet
 • dina kontaktuppgifter som vi har fått i samband med ett avtalsförhållande
 • personliga uppgifter som du ger oss som sökande under en rekryteringsprocess
 • personlig uppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i ett formulär på webbplatsen(www.interxion.com)
 • personliga uppgifter som du lämnar vid en mässa eller ett evenemang

Indirekt från dig:

 • dina kontaktuppgifter, som tillhandahålls av vår kund, till exempel genom avtal eller via kundportalen
 • dina kontaktuppgifter, som tillhandahålls av vår leverantör eller vår tjänsteleverantör
 • via audiovisuella bilder som registreras av oss när du kommer in i allmänna områden och kundområden i våra datacenter
 • dina kontaktuppgifter som samlats in av tredje part, till exempel för att uppdatera vår databas eller för att hitta kandidater till jobb hos Interxion

Övrigt:

 • Information som vi får från din användning av vår webbplats, till exempel genom användning av cookies eller annan teknik

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilka syften använder vi dina personuppgifter?

Personuppgifter för besökare i våra datacenter Syfte
Dina kontaktuppgifter (namn, företag, e-postadress, företags-/mobilnummer)
 • För fysisk säkerhet i våra datacenter
 • För att följa regler om informationssäkerhet
Biometrisk information genom användning av fingeravtrycksläsare för regelbundna besökare
 • För att fysiskt säkra och kontrollera åtkomst till våra datacenter och kundområden
Accesslogg-information (datum, timme, bricknummer)
 • För att registrera accesslogg för kundområden
 • För att tillhandahålla accesslogg till kunden
 • För fysisk säkerhets- och incidentrapportering (även till lokala myndigheter)
CCTV-bilder av personer som går in i datacentret och får tillgång till kundområdena
 • För fysisk säkerhet i våra datacenter
 • För incidentrapportering till lokala myndigheterna och för att följa säkerhetsbestämmelser

 

Personuppgifter för kunder Syfte
Dina kontaktuppgifter (namn, företag, e-postadress för företag, företagets telefonnummer och/eller mobilnummer)
 • Förvaltning och hantering av relationer
 • För att tillåta åtkomst till eller användning av vår Kundportal
 • För att tillhandahålla avtalade tjänster, inklusive tillhandahållande, implementering och andra verksamhetsrelaterade syften
 • För administration och fakturering, inklusive indrivning av skulder
 • För att hålla informationen uppdaterad i våra system
 • För marknadsföring
 • För att hantera eventuella klagomål
 • För att skapa, försvara och utöva våra juridiska rättigheter

 

Leverantörer av personuppgifter och tjänsteleverantörer
 
Syfte
Dina kontaktuppgifter (namn, företag, e-postadress för företag, företagets telefonnummer och/eller mobilnummer)
 • Förvaltning och hantering av relationer
 • För att tillhandahålla avtalade tjänster, inklusive för den dagliga verksamheten
 • För administrativa syften, inklusive betalning av fakturor
 • För att hålla kontaktuppgifter uppdaterade i våra system
 • För att hantera eventuella klagomål
 • För att skapa, försvara och utöva våra juridiska rättigheter

 

Personuppgifter för kandidater vid rekrytering Syfte
Dina kontaktuppgifter (namn, efternamn, postadress, e-postadress, hemnummer och/eller mobilnummer)
 • Grundläggande information som används under rekryteringsprocessen
Din CV och ansökan
 • För användning under vår rekryteringsprocess
Din bedömning och eventuell annan information
 • För användning under vår rekryteringsprocess
 • För att hantera eventuella klagomål
 • För att skapa, försvara och utöva våra juridiska rättigheter

 

Personuppgifter för besökare på vår webbplats Syfte
Dina kontaktuppgifter (namn, företag, e-postadress, företagets telefonnummer)
 • För marknadsföring (enligt dina preferenser)
Elektronisk lokaliseringsinformation
 • För marknadsföring
Din IP-adress och surfbeteende
 • För att förbättra våra tjänster
 • För att analysera ditt surfbeteende och skapa en profil

 

Personuppgifter kontakter för marknadsföring Syfte
Dina kontaktuppgifter (namn, företag, befattning, yrke, e-postadress, företagets telefonnummer och/eller mobilnummer)
 • För marknadsföring
Företagsrelaterad personlig information, inklusive deltagande i evenemang eller webbseminarier
 • För att tillvarata framtida möjligheter för kontakter

 

6. De rättsliga grunderna för behandlingen:

 • För att behandla besöksinformation för säkerhetsändamål har vi ett legitimt intresse
 • För behandling av personuppgifter för våra kunder, leverantörer och serviceleverantörer, hänvisar vi till att vi måste uppfylla villkor i avtal som vi har med kunden och den tjänsteleverantör som har lämnat kontaktuppgifterna och vi behöver ett legitimt intresse för att använda kontaktuppgifterna
 • För behandling av personuppgifter från våra kunder för marknadsföringssyften behöver vi ett legitimt intresse
 • För behandling av personuppgifter för sökande under rekryteringsprocessen behöver vi ett samtycke. Samtycke ges genom en bekräftelse vid inmatning och/eller vid överföring av informationen på den elektroniska rekryteringswebbplatsen
 • För behandling av personuppgifter för besökare på vår webbplats behöver vi ett samtycke
  • Vi kommer endast att analysera beteende (profilering) när en besökare har accepterat detta
  • Vi använder endast kontaktuppgifter för besökare för särskilda marknadsföringssyften om en besökare aktivt bekräftat detta
 • För behandling av personuppgifter för kontakter i marknadsföringssyften, kommer vi normalt sett förlita oss på ett legitimt intresse om inte lokal lagstiftning kräver att vi måste ha ett samtycke i enlighet med GDPR 

7. Delning av dina personuppgifter

När det gäller de syften som anges ovan, kan vi dela dina personuppgifter med tredje part (till exempel med kunder genom att tillhandahålla logginformation för dem som har tillgång till kundområdet).

Vi kan dela dina personuppgifter som vi samlar in inom vår koncern (Interxion och dess dotterbolag) i den omfattning det är nödvändigt och vi kan samarbeta med tredje part för att stödja vår affärsverksamhet.

Vi delar endast personuppgifter med tredje parter som garanterar att det finns säkerhetsrutiner som säkerställer att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddslagstiftning och som skyddar individens rättigheter (se nedan). När så är fallet ser vi till att det finns ett databehandlingsavtal med tredje part, där syftet, skyddet och säkerheten för dina uppgifter beskrivs.

Parter som vi kan lämna ut personuppgifter till, enligt ovan, kan vara placerade i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) och det kan vara länder som har ett lägre skydd för dataskydd än i Sverige och Nederländerna.

Om så är fallet måste det säkerställas att lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa ett adekvat skydd för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att vi kommer att implementera EU:s standardavtalsklausuler.

Dina personuppgifter och/eller personprofiler får inte hyras ut eller säljas till tredje part utan att du på förhand gett ditt uttryckliga samtycke.

8. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt i förhållande till de syften vi behandlar dem för (vi hänvisar till de syften som anges ovan i paragraf 5). Vi kommer endast lagra personuppgifter under längre tid om lagen kräver det eller om det är nödvändigt för att försvara våra intressen i samband med rättsliga förfaranden (till exempel vid tvister).

Personuppgifter Lagringstid
Besökarens personuppgifter  
Namn, efternamn, företag, e-post, telefonnummer Högst 24 månader efter att besökaren inte längre har tillgång till datacentret
Biometrisk information för säkerhetsändamål Inte längre än vad som krävs för säker tillgång enligt lokal lagstiftning
CCTV-inspelningar 30 - 90 dagar, med förbehåll för begränsningar enligt lokal lagstiftning
Personuppgifter för kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer  
Namn, efternamn, företagets e-postadress, företagets telefonnummer och/eller mobilnummer Normalt sett finns det en lagstadgad lagringsperiod för att lagra företagets bokföring (5-10 år) av administrativa och skattemässiga skäl i enlighet med lokal lagstiftning
Personuppgifter för sökande vid rekrytering  
All information, inklusive namn, adress, e-post, telefonnummer, CV, Bedömning Om sökanden inte anställs: Lagringsperioden styrs av lokal lagstiftning och varierar mellan 4 veckor och två år.
Webbplatsbesökare  
Namn, efternamn, titel, företag, e-postadress, telefonnummer (om tillämpligt) 4 veckor efter att opt-in har återkallats
Kontakter för marknadsföring  
Namn, efternamn, titel, företag, e-postadress, telefonnummer (om tillämpligt) 4 veckor efter att opt-in har återkallats

 

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Den information du lämnar till oss kommer att lagras i våra system som finns i våra lokaler eller på servrar hos en tredje part som vi valt.

Vi kommer att genomföra nödvändiga administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till de specifika risker som vi har identifierat. Vi skyddar dina personuppgifter mot förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande eller åtkomst till personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas. Mer specifikt har vi vidtagit följande åtgärder:

 • Fysisk åtkomst kontrolleras och baseras på gällande tillstånd
 • Tillgång till nätverk och system är begränsad till personal med tillträdesrättigheter
 • Användare som har unika lösenord (lösenordshantering som garanterar säkra lösenord)
 • Händelseloggar som registrerar användaraktiviteten i databehandlingssystem
 • Tvåfaktorsautentisering för åtkomst till våra system
 • Brandväggar
 • Inbrottsskyddssystem
 • Kryptering vid överföring och lagring används vid behov
 • Obligatorisk utbildning om säkerhet och GDPR för alla anställda

Vidare försöker vi se till att vi håller dina personuppgifter korrekta och uppdaterade. Vi begär därför att du informerar oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter (till exempel om dina kontaktuppgifter ändras).

10. Vilka rättigheter har du och hur kan du utöva dem?

Enligt Dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter när det gäller de uppgifter vi lagrar:

 • Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi lagrar om dig
 • Du kan begära att felaktiga personuppgifter ändras eller raderas och du har rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter
 • Du kan begära att dina personuppgifter raderas
 • Du kan göra invändningar mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter (inklusive var dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring)
 • Du kan begära att dina personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig eller tillhandahålla den i ett format som tillåter denna överföring (rätt till dataportabilitet)
 • Du kan invända mot eventuella beslut som påverkar dig och som fattas av en dator eller annan automatisk process (inklusive profilering)
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål om användningen av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet

Om du har frågor när det gäller dina personuppgifter eller andra frågor är du välkommen att kontakta oss på: dpo@interxion.com.

11. Användning av cookies och annan teknik

Vi använder vissa cookies och plug-ins för sociala medier på vår webbplats. En del av dem är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera, andra används för att ge dig en bättre, snabbare och säkrare användarupplevelse.

Cookies är små datafiler som lagras på din dator eller mobila enhet via din webbläsare. Vi använder följande typer av cookies:

Funktionscookies: Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De används normalt endast efter att du har begärt att få ange dina personliga preferenser, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig för dessa cookies, men om du gör det kan det leda till att vissa delar av webbplatsen inte fungerar.

Prestandacookies: Dessa cookies används för att räkna besök och trafik och för att förbättra webbplatsens prestanda. De används också för att veta vilka sidor som är mest och minst populära och för att se hur besökarna navigerar på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är i aggregerad form och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats.

Målgruppsanpassade cookies: Dessa cookies används för marknadsföring och reklam och kan placeras på din enhet av våra reklampartners via vår webbplats. De kan användas av oss eller dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa relevant innehåll och relevanta annonser på andra webbplatser. De gör att det går att identifiera din webbläsare och enhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du inte att få våra riktade annonser på olika webbplatser.

På vår webbplats använder vi följande cookies:

Cookie Typ Lagringsperiod
 Add This Funktionscookie 13 månader
Google Analytics  Prestandacookie 24 månader
DoubleClick  Målgruppsanpassad cookie 18 månader
Pardot  Målgruppsanpassad cookie 24 månader
Agent3 Intent Tag  Målgruppsanpassad cookie 24 månader
AdWords  Målgruppsanpassad cookie 18 månader

 

12. Hur kan du hantera/radera dessa cookies?

Alla populära webbläsare erbjuder möjlighet att hantera de cookies som installerades på din dator eller mobila enhet.

Om du inte vill att vår webbplats placerar cookies på din dator eller mobila enhet, kan du enkelt begränsa eller radera dem genom att justera inställningarna i din mobila enhet eller webbläsare. Du kan dessutom göra inställningar på din mobila enhet eller i din webbläsare så att du får ett meddelande varje gång en cookie placeras på din dator eller mobila enhet, vilket gör att du kan bestämma om du vill acceptera cookien eller inte.

Observera att när du inaktiverar vissa cookies som vi använder, kan det hända att vissa delar av vår webbplats inte längre fungerar på rätt sätt och du får en sämre användarupplevelse.

13. Uppdateringar av vår Integritetspolicy

Från tid till annan kan vi ändra denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av vår Integritetspolicy finns på www.interxion.com/legal/privacy-policy. Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera denna Integritetspolicy. Du kan också be oss att skicka dig en kopia av den senaste versionen av vår Integritetspolicy.

14. Kontaktinformation

Frågor och kommentarer om denna Integritetspolicy kan du skicka till dpo@interxion.com.