3 viktiga trender du som levererar IT-tjänster behöver ha koll på

I takt med att företag väljer att övergå mer och mer till olika molnlösningar skapas nya hybrida IT-miljöer och nätverksstrukturer som behöver optimeras och framtidssäkras. För att du som IT-tjänsteleverantör ska kunna möta de nya behov som växer fram och lägga rätt strategi framåt är det viktigt att förstå de bakomliggande trenderna.

28 november 2018

Idag spelar IT en central roll i mer eller mindre allt vi gör. De senaste 10 åren har IT-beroendet i världen ökat markant. Det syns inte minst om vi ser vilka typer av bolag som idag har starkast ställning på börserna. Från att tidigare ha varit mer industri- eller handelsrelaterade företag, är det numera techbolag som Google, Microsoft och Amazon som dominerar.

För den nya generation som nu växer upp är möjligheten till ständig uppkoppling en självklarhet. Skillnaden mot den första IT-generationen är stor om vi jämför med behoven i den digitala, hyperuppkopplade ekonomi vi nu upplever. Den traditionella synen på hur IT produceras och konsumeras stämmer inte längre. För att IT ska kunna generera värde för användarna är kommunikation och interaktivitet en given förutsättning. Det påverkar i allra högsta grad också hur dina kunder vill ha sina IT-tjänster levererade i framtiden. Att optimera sin IT för att förbättra kundupplevelsen och öka effektiviteten är starka drivkrafter i den digitala transformationen. Det gäller inte minst för dig som levererar IT-tjänster. De företag som kommer lyckas bäst i denna förändring är de som har förmågan att ändra fokus från produkter till att hjälpa sina kunder att orkestrera de relationer, plattformar och komplexa nätverk som bygger dagens hyperuppkopplade IT-miljöer.

Här sammanfattar vi några av de trender vi ser på marknaden för dig som leverantör av IT-tjänster.

1. Uppkoppling och informationsöverföring, kittet i det nya IT-landskapet

Traditionellt sett har IT-tjänsteleverantörer arbetat primärt med IT-infrastruktur och systemintegration med fokus på servrar och arbetsplatser inte i huvudsak på kommunikation. I dagens digitala landskap är det istället möjligheterna till uppkoppling mot dina molnleverantörer och interaktion med andra parter och system, interkonnektivitet, som utgör kittet för all digital kommunikation. Fler och fler tjänste- och outsourcingleverantörer inser också potentialen i denna utveckling och konsekvenserna av att inte hoppa på tåget i den riktningen.

Utvecklingen av olika molnbaserade verktyg går allt snabbare. I takt med att fler och fler företag anammar en molnstrategi och antalet molnleverantörer ökar skapas också fler hybridmiljöer. En varierande mix av privata och publika moln, datacenter eller olika SaaS-lösningar som ska kommunicera med varandra är inte ovanligt. Det ökar också kravet på snabb och säker uppkoppling. I denna komplexa IT-miljö blir det en utmaning för många IT-tjänsteleverantörer att kunna säkerställa optimal digital kommunikation och informationsöverföring mellan kundernas olika plattformar.

2. Mer komplexa säkerhetsutmaningar med multi cloud

Att alltfler väljer en strategi med multi cloud – 59 procent använder två till sex olika moln enligt en studie från Right Scale – ställer också helt nya krav på säkerhet. Det handlar dels om att upprätthålla en löpande hög säkerhetsnivå för alla de applikationer som används i verksamheten och skydda mot potentiella hot, intrång och attacker. Det vanligaste är fortfarande att ett företag huvudsaklig har en molnleverantör där de största applikationerna är samlade och ett antal kompletterande molntjänster på andra plattformar. Men säkerhetsbilden är komplex och vi kan anta att vi bara sett början på denna utveckling av multi cloud och hybridstrukturer. En orsak till att säkerhetsutmaningar växer är att företag som regel fortfarande fattar sina beslut utifrån en applikation i taget och att det är det som blir avgörande för var eller i vilket moln den placeras. Som leverantör av IT-tjänster och systemintegration öppnar detta också upp nya affärsmöjligheter som hjälper kunderna att orkestrera en alltmer komplex IT-infrastruktur.

Ett sätt att skapa bättre säkerhet för multi cloud-lösningar är att bygga säkerhetsnycklar som ligger utanför molnet, till exempel vid synkronisering av data. Det är redan en etablerad lösning som används inom colocation för att garantera en god säkerhet i denna typ av miljöer. Efterfrågan på denna typ av tjänster förväntas öka, vilket även leder till att IT-tjänsteleverantörer kan utveckla nya erbjudanden.

3. Större behov av samverkan ökar intresset för gemensamma arenor

En tredje tydlig trend är större efterfrågan på externa digitalt uppkopplade datacenter, colocation. Kraven på en snabb och smidig digitala transformation ställer krav på flexibilitet och skalbarhet. När kundefterfrågan på mer paketerade tjänster ökar och ditt erbjudande utvecklas, blir serviceleveransen också mer och mer komplex. Många IT-tjänsteleverantörer börjar inse att de måste utveckla sina erbjudanden och leveransmodeller därefter. Och att det går att arbeta smartare och mer kostnadseffektivt genom samverkan och rätt mix av IT-verktyg, plattformar och relationer på rätt plats.

Ett tecken i den riktningen är ökad efterfrågan på nämnare koppling till och samverkan med andra leverantörer och plattformar. Det blir också ett allt viktigare argument i valet av datacenter. Idag är inte "ensam är stark" en del i ett framgångsrecept. Det handlar istället om att hitta smartare, snabbare och mer effektiva sätt att leverera genom att sälja mer tillsammans med andra snarare än via. Vilka andra som finns etablerade i samma datacenter blir därför allt viktigare. Ur den aspekten ökar också intresset för colocation som en central arena och knutpunkt för samverkan i en säker och neutral miljö.

Vill du läsa mer om hur uppkoppling och samverkan i ett delat datacenter kan bli en viktig del i arbetet med att du rusta dig för att möta dessa trender och nya kundkrav i den digitala transformationen? Ladda då gärna ner guiden Så hjälper du dina kunder till en framtidssäker digital transformation – IT-tjänsteleverantörens guide till en hyperuppkopplad värld.