Uppkopplade datacenter kan öka värdet i din Hybridaffär

Hyperuppkopplade datacenter är den digitala ekonomins fysiska hörnpelare. Till skillnad från ett traditionellt datacenter är ett hyperuppkopplat datacenter inte bara en plats som huserar dina servrar och datalager, utan även en plats som sammanlänkar dina system och dina data med nätverk, molnleverantörer, samarbetspartners och plattformar.

Under 2017 driftade uppskattningsvis åtta miljoner företag världen över sin IT-miljö lokalt i egna datacenter. Till alla dessa miljontals datacenter finns en liten kategori neutrala colocation-datacenter som spelar en avgörande roll för den globala datatrafiken och för den digitala transformationen i många företag. Det är hyperuppkopplade moln- och leverantörsneutrala datacenter, där internetknutpunkter och direktanslutning till olika molnleverantörer erbjuder en möjlighet för större företag och IT-tjänsteleverantörer att säkerställa en snabbare och mer effektiv kommunikation – så kallade interkonnektivitetshubbar.

Neutralt datacenter är viktiga mötesplatser för nya affärer

Datacentrens framväxt som neutrala nav för datatrafik, där många kopplingspunkter från olika molnleverantörer och nätoperatörer möts, har gett företag fantastiska möjligheter att snabba upp sin digitala transformation. Fler och fler företag anammar en IT-modell baserad på en hybrid infrastruktur, där integrationen och interkonnektivteten mellan olika system och plattformar har en central betydelse. I en hyperuppkopplad hubb blir fördelarna inte bara närheten (point of presence) till molnleverantörernas infrastruktur och flera viktiga Internetknutpunkter. Det ger också en närhet till nya samarbetspartners och IT-leverantörer, vilket öppnar upp för effektivisering. Det möjliggör även helt nya affärsmöjligheter, förbättrade kundupplevelser och sänkta kostnader.

Ett växande behov av interkonnektivitet

Historiskt sett har vissa kategorier av företag, med stort behov av snabb kommunikation, haft nytta av att vara fysiskt nära varandra. Ett exempel är finansiella tjänster där handel sker med hög frekvens, vilket kräver att systemen är installerade nära de centrala handelsplattformarna. Nu börjar hela sektorer såsom bank, försäkring, hälso- och sjukvård, detaljhandel, transport och tillverkning sin digitala transformation för att vara konkurrenskraftiga inom sina respektive affärsområden. Även dessa branscher ser klara fördelar med att vara geografiskt nära sin marknad. För att svara upp mot ett ökat behov av konnektivitet växer efterfrågan på dessa hyperuppkopplade datacenter där privata och publika moln samt on-premisesystem kopplas samman på ett säkert och effektivt sätt.

Med privat koppling till molnet kommer möjligheten att med ökad säkerhet, tillförlitlighet och prestanda ansluta till de stora molnleverantörerna. Företag kommer att vilja drifta sin IT-infrastruktur sida vid sida med de stora molnplattformarna för att dra nytta av fördelarna med det offentliga molnet utan att behöva kompromissa med nätverksprestandan. Även verksamhetskritiska system kommer i framtiden att flyttas till colocation då närheten till molnleverantörerna löser flera nätverksutmaningar. I framtiden kommer det att vara viktigt att vara närvarande i samma datacenter som sina molnleverantörer.

Hyperuppkopplade datacenter blir en allt viktigare del i en framtida IT-arkitektur. Inte minst för att företag i framtiden behöver kunna hantera en växande mängd data med allt högre krav på prestanda i dataöverföring som osäkra publika Internet-kopplingar inte kan leva upp till.

Resan mot en framtidssäker hybrid IT-miljö

En traditionell IT-arkitektur förlitar sig på ett Wide Area Network (WAN), där företags eget datacenter är navet och där de flesta applikationer och data hanteras. Med uppkomsten av molntjänster där både kunder och anställda behöver få tillgång till affärskritiska applikationer via mobila enheter blir WAN-arkitekturen snabbt föråldrad.

Att flytta sina on-premisesystem till ett neutralt datacenter är första steget på resan mot framtidens lösningar, applikationer och tjänster, och löser problemet med äldre legacy-system som ofta upplevs som bromsklossar i en digitaliseringsprocess. Med en colocation-lösning kan du skapa en hybridmiljö som möter kundens behov och samtidigt minska både kostnaden och komplexiteten i IT-miljön för ditt service- och leveranserbjudande.

För att en datacenterflytt ska bli till en strategis fördel för ett företag måste datacentret rymma kategorier av IT- och internetleverantörer som kan erbjuda kvalificerade interkonnektivitetstjänster med hög prestanda, snabba svarstider samt möjlighet till samverkan och informationsutbyte i en säker miljö.

Inom en inte alltför lång framtiden kommer vi inte längre att prata om datacenter som en plats som i första hand erbjuder data- och lagringskapacitet. Hela den digitala ekonomin kommer att vara sammanlänkad i globala datanät. Hörnstenarna i dessa nät blir viktiga mötespunkter och har sitt ursprung i dagens hyperuppkopplade datacenter – interkonnektivitetshubbarna.

På Interxion hjälper vi företag och IT-tjänsteleverantörer att lägga grunden för en modern och uppkopplad infrastruktur med våra datacentertjänster. Vill du veta mer om hur colocation kan bli en del i erbjudandet till dina kunder, kontakta gärna oss direkt på Nordic@interxion.com.