Med ökat distansarbete kräver att företagen tänker om kring IT-infrastrukturen

Mitesh Chauhan, Senior Product Manager

Under de senaste åren har företagen i allt högre grad infört rutiner och policys som möjliggör distansarbete, vilket gör att medarbetarna kan arbeta hemma när det behövs. Möjligheter till distansarbete har visat sig vara ännu viktigare under tider med globala störningar, som exempelvis den rådande globala pandemin. En nyligen genomförd global studie visade att 88 % av alla organisationer har uppmuntrat eller krävt att medarbetare arbetar hemifrån för att sakta ned och förhindra spridningen av viruset COVID-19.

De flesta företag utgår redan idag från att en liten del av företagets anställda vanligtvis arbetar hemifrån och har därför redan en uppsatt IT-miljö innefattande de digitala kanaler, den teknik och de uppkopplingsmöjligheter som krävs för fjärraccess. Dock var det få företag som var rustade för denna snabba och oförutsedda ökning av distansarbetare. Därför tvingades företag till att snabbt säkerställa fjärraccesser till bland annat sina molnplattformar för att kunna upprätthålla produktiviteten internt och fortsätta leverera samma servicenivå externt till sina kunder.

Undvik flaskhalsar när efterfrågan på fjärraccess ökar

Vid uppbyggandet av en molnbaserad IT-infrastruktur utgick de flesta företag och organisationer sannolikt ifrån att majoriteten av dess anställda skulle vara operativa på företagets kontor. Vanligtvis ansluts företaget via en accesspunkt som ansluter dem till molnet genom en privat nätverksförbindelse, designad för att snabbt skicka data till medarbetarna via det interna nätverket.

Som beskrivet ovan räknar företag med en liten grupp av distansarbete, och ansluter dem till den privata åtkomstpunkten via publika internet. Om exempelvis 30 % av medarbetarna dagligen arbetar på distans är IT-miljön förberedd för att distribuera denna trafik över internet, medan de övriga 70 % av medarbetarna har direkt tillgång till molnet via den privata accesspunkten. Verksamhetens konnektivitet kan klara belastningen från de 30 % av medarbetarna som använder molnet på distans och optimerar den kombinerade interna trafiken och distanstrafiken som passerar genom accesspunkten.

En oväntad ökning av VPN-anslutningar skapar därmed stor press på företagets IT-infrastruktur, eftersom de flesta företag inte är utrustade för situationer där 100 % av deras medarbetare behöver fjärraccess. Detta i sin tur leder till onödiga flaskhalsar som i följd innebär en mängd problem för företaget och dess kunder. Exempelvis att medarbetarna inte kommer åt företagets nätverk, applikationer blir betydligt långsammare eller i värsta fall lägger av helt. Detta hindrar i sin tur företaget från att tillhandahålla tjänster i förväntad kvalitet och hastighet.

Fördelning minskar belastningen

För att förbereda sig på oväntade utmaningar kan företagen öka sin bandbredd och konnektivitet genom att etablera fler anslutningar till sina molnplattformar i olika geografiska regioner.

Om alla medarbetare i olika regioner skickar trafiken från en enda accesspunkt vid huvudkontoret kommer de att drabbas av försämrad hastighet. Istället för att brottas med denna typ av flaskhals kan företag välja att fördela belastningen i olika regioner för att underlätta för trafikflödet. Med samma trafikmängd fördelad på flera zoner kan företag snabbt få tillgång till de resurser de behöver på ett distribuerat sätt. Genom att diversifiera accessen till molnplattformar minimeras avbrotten i verksamheten i händelse av katastrofer som kräver större andel distansarbete.

Klicka här för att läsa mer om hur du implementerar Cloud Connect i din verksamhet.

 Interxions Cloud Connect som från 13 regioner i Europa ger dig direktanslutning till ledande publika moln däribland Microsoft Azure, AWS och Google Cloud. Du kan snabbt och enkelt anpassa om, vilket gör att din verksamhet kan agera snabbt när oväntade händelser inträffar eller nya behov uppstår.