blogg hållbarhet mobile

Vi hjälper staden och organisationer att nå klimatmålen

I takt med digitaliseringen och ökad dataanvändning ökar även energiförbrukningen för att tillgodose vår alltmer internetbaserade livsstil. Men det finns sätt att minimera klimatpåverkan och se till att energi återanvänds. Interxions nya datacenter Stockholm 6 använder 100 procent förnybar energi och spillvärmen kommer bidra till att värma upp tiotusentals hem i Stockholmsområdet.

Kategoriger

1 oktober 2020

Datan och energin vi människor förbrukar världen över via telefoner, datorer, applikationer och tjänster är enorm och ökar årligen. Varje gång vi skickar ett mejl påverkas klimatet. Enligt the Carbon Literacy Project har ett standardmejl ett koldioxidavtryck på 4 g CO2e, och ett mejl med längre bilagor ett koldioxidavtryck på 50g CO2e.

Samtidigt ökar också konsumenternas medvetenhet kring hållbarhet och miljön. Enligt en undersökning av Pew Research Center har oron kring klimatförändringar världen över ökat sedan år 2013 med minst 10 procent. Detta har i sin tur lett till ökade krav på företags hållbarhet och även i sin tur strävan mot en mer hållbar IT-konsumtion.

Det är inte bara konsumenter som gör mer hållbara val. Allt fler organisationer arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. På grund av den ökande mängden data som förbrukas världen över har valet av hur och var ett företags data processas och lagras blivit en central del i hållbarhetsstrategin.

Hållbar IT börjar i valet av datacenterstrategi

IT-branschen och driften av serverparker har stor miljöpåverkan med en hög global energiförbrukning. Ett datacenter kan i dag förbruka lika mycket energi som en medelstor stad. Trots det hanteras majoriteten av all data i gamla datacenter utan kvalitetskontroll där ingen hänsyn tas till energiförbrukning eller värmeåtervinning. 

Interxion har länge arbetat mot en hållbar digital framtid och är ledande aktör i branschen när det kommer till design och hållbarhet i datacentret. Energi är en grundläggande komponent i de tjänster som vi på Interxion erbjuder våra kunder, och vi lägger stort engagemang i att hela tiden utveckla nya sätt att förbättra design och drift av våra datacenter. Det här betyder att vi alltid jobbar för att optimera energieffektivitet samt minska koldioxidutsläpp och avfall.

Alla våra datacenter i Europa använder enbart 100 procent förnyelsebar energi och vi designar våra datacenter efter de senaste branschstandarderna.

Anamma den cirkulära ekonomin och cirkulära datacenter

För att effektivisera energikonsumtionen i takt med digitaliseringen måste man se datacenter som en resurs och energiproducent i ett cirkulärt system. Detta gör vi genom att anamma den cirkulära ekonomin där avfall – överskottsvärme – behandlas som en råvara som vi återvinner.

För att åstadkomma detta och bli en energiproducent med cirkulära datacenter har Interxion i Sverige sedan 2015 samarbetat med energibolaget Stockholm Exergi och deras initiativ Öppen Fjärrvärme. Initiativet har som mål att möta Stockholmsregionens behov av energi och värme, och samtidigt utveckla cirkulära lösningar som motverkar klimatpåverkan. Initiativet är även en viktig del i Stockholms stads mål om ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.

Ditt företag kan hjälpa till att värma upp hushåll i Stockholm

År 2015 installerades en värmeväxlare på vårt datacenter-campus som kopplade upp oss på fjärrvärmenätet. För att kyla ner våra datacenter i Akalla utanför Stockholm köper vi fjärrkyla från Stockholm Exergi. Denna fjärrkyla används för att kyla servarna i datahallarna. Spillvärmen som alstras från servrarna återanvänds och pumpas sedermera ut i fjärrvärmenätet som fjärrvärme där den används för att värma upp bostäder i närheten. Istället för att släppa ut överskottsvärme, värmer vi årligen upp tusentals lägenheter i Stockholm samtidigt som kostnaderna för energin och minimerar vårt koldioxidavtryck.

I höst öppnar vi vårt nyaste datacenter, Stockholm 6. Med en stor investering i egna värmepumpar är datacentret utformat så att ännu mer värme kan återföras till fjärrvärmesystemet. Resultatet blir att Interxion kommer att kunna leverera ännu varmare vatten direkt in till fjärrvärmenätet och värma upp 10 000 moderna hushåll i Stockholm.

Hållbarhetskraven blir allt högre, från såväl konsumenter som kunder. I strävan mot en hållbar digital framtid har företag därför ett enormt ansvar i valet av hur och var deras data lagras. Genom att flytta din servermiljö till Interxion och Stockholm 6 påverkar du ditt företags hållbarhetsarbete positivt och är med och banar vägen mot en hållbar digital framtid.