mobile publik sektor blogg risk

Med rätt datahall minskar många av de IT-relaterade riskerna

Frågan om var och hur data hanteras är viktigt oavsett vilken verksamhet du verkar inom.  Särskilt viktigt är det inom just offentlig sektor, eftersom dessa verksamheter ofta hanterar mycket känslig information. Dessutom fyller de viktiga samhällsfunktioner som inte får stanna upp. Att minimera risker och rusta för framtida behov är därför helt avgörande. För just dessa ändamål kan colocation lämpa sig särskilt väl.

Driftsäker datahall gör ansvarsfrågan mindre betungande

För dig som fattar beslut om IT för offentlig förvaltning är det personliga ansvaret stort. Målsättningen är såklart att den IT som levereras bidrar till att arbetet inom verksamheten kan utföras ändamålsenligt, planenligt och med så få störningar som möjligt samt att samhället kan ta del av tjänsterna på bästa möjliga sätt. Men om fel beslut fattas och driften påverkas negativt kan det få långtgående konsekvenser och risken är att förtroendet för verksamheten skadas. Därför är det en ständig utmaning att veta om du har fattat det bästa beslutet utifrån de givna förutsättningarna. Än större blir utmaningen i en värld där tekniken är i ständig förändring. En av de faktorer som är avgörande för IT-leveransen och som därför bör vara central del i din datastrategi är vilket datacenter du väljer för IT-infrastrukturen.

Colocation är ett driftsäkert alternativ som innebär att du delar på utrymme, elkraft, kyla och fysisk säkerhet i en datahall med andra kunder som också valt att placera sin IT-utrustning på samma yta. Här är leverantörens enda uppgift att säkerställa att de grundläggande fysiska förutsättningarna för driften är optimala, något som tidigare tagit stora resurser och tid i anspråk för de offentliga verksamheter som drivit egna datacenter. Det skapar rätt förutsättningar för dig att istället fokusera på de insatser som gynnar kärnverksamheten och de digitala tjänster som verksamheten erbjuder samhället.

IT-säkerhet – mer än bara hackerattacker

En kännbar risk för all IT-verksamhet är att obehöriga får tillgång till insamlade data. När IT-säkerhet diskuteras ligger fokus ofta på cyberattacker där känsliga uppgifter läcker eller kommer till skada. Men det kan även vara en fråga om att någon får tillgång till den fysiska utrustning där dina data finns. 

Att helt värja sig mot attacker är idag nästintill omöjligt och även om detta givetvis är en fråga om hur hoten kan förebyggas, handlar det i hög grad om att det finns en plan för hur man agerar vid de tillfällen något faktiskt händer.

Colocation erbjuder inte direkt skydd för cyberattacker och dataintrång, då detta i hög grad är en fråga om hur själva hanteringen av data ser ut. I ett hyperanslutet datacenter som vissa colocation-leverantörer i framkant kan erbjuda, kan du dock skapa direktkopplingar till moln- och IT-leverantörer som finns representerade i datacentret. På så sätt undviker man de sårbarheter och cyberhot som uppstår då man tar vägen via Internet. Data kan istället överföras mellan parter på helt privata fiberlinjer, utan att ens lämna datacentret.  

Gällande den fysiska säkerheten är det en fråga om att placera utrustningen i lokaler som är konstruerade på ett sådant sätt den uppfyller de krav på säkerhet som finns. För offentlig sektor gäller det att hitta en leverantör som erbjuder datacenter med skyddsklass tre och som är säkerhetscertifierade på ett sådant sätt att det att säkerställa att de uppfyller alla övriga krav på säkerhet. Då ett flertal verksamheter, alla med olika behov ifråga om säkerhet, placerar sin utrustning på samma ställe, blir säkerhetsnivån ännu högre, eftersom somliga av dem ställer ännu högre krav än det som exempelvis MSB rekommenderar. Kollektivet bidrar på så sätt med ett stort värde.

Rusta för teknisk utveckling och framtida behov i rätt datahall

Den tekniska utvecklingen går i en rasande takt vilket gör det svårt att veta vilken som är den bästa vägen att gå. Risken är att du låser in dig i en lösning, vilket försvårar för din verksamhet att följa den utvecklingstakt som krävs för att kunna möta behoven i såväl verksamheten som samhällets krav på nya digitala lösningar. Det typiska är att man bara fortsätter arbeta på samma sätt som man alltid gjort utan att ta höjd för framtida förändringar. Många gånger är det också en fråga om att man låser in sig avtal som löper på lång tid och som gör att man ytterligare låser sig vid en specifik lösning eller leverantör.

Därför måste den IT-miljö man använder byggas på ett sådant sätt att man minimerar inlåsning och det är enkelt att addera ny teknik. Hyperansluten colocation skapar möjlighet att placera IT-infrastrukturen i nära anslutning till såväl IT-leverantörer som molntjänstleverantörer. På så sätt kan du skapa en lösning där flera olika leverantörer kan samexistera i en neutral miljö och erbjuda olika typer av teknik som skapar mesta möjliga valfrihet och bästa möjliga tjänster. Det går även snabbare att integrera en ny lösning i befintlig systemmiljö med denna närhet eller migrera när man går från ett system till ett annat. Du behöver heller inte fysiskt flytta din utrustning när du väljer att byta från en leverantör till en annan. På så sätt skapas rätt förutsättningar för att börja använda ny teknik och byta leverantör när behoven förändras. 

----

Vill du veta mer om hur du skapar bästa möjliga förutsättningar för din IT-miljö? Läs då Offentlig sektor: Din guide till rätt val av colocation-partner som Interxion tagit fram för verksamheter inom offentlig sektor. Du är givetvis alltid välkommen att höra av dig direkt till oss med eventuella frågor eller funderingar.