mobile offentlig sektor blogg

Rätt datahall viktigare när offentliga sektorn digitaliseras

Allmänheten ställer allt högre krav på digital mognad hos verksamheter inom offentlig sektor och därför diskuteras ämnet digital transformation flitigt. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med det offentliga Sverige, är devisen. Men vilka är egentligen allmänhetens krav, och vad innebär transformationen för utmaningar för offentlig förvaltning?

Drivkrafterna bakom digitaliseringen av offentlig sektor

Var och hur man väljer att förvalta sin IT-utrusning blir en allt viktigare fråga i takt med den ökade digitaliseringen. Inom offentlig sektor sker stora förändringar av såväl arbetssätt som sättet man levererar tjänster. Tidigare manuell hantering blir nu digital och förflyttas till olika IT-system och applikationer. Målet är att förbättra sättet man tillhandahåller en tjänst till allmänheten på digital väg. Hur detta ska gå till bottnar i vad tjänsten är, för vem den är tänkt, och vad som ska förbättras för att den ska kunna erbjudas på ett så bra och smidigt sätt som möjligt.  

Drivkrafterna bakom transformationen skiljer sig från exempelvis företag som styrs av vinstdrivande intressen, där time-to-market och rationaliseringar är målet. För offentlig förvaltning är det snarare de växande förväntningarna på insyn, tillgänglighet och hållbarhet som styr utvecklingstakten. Såväl privatpersoner som företag ställer även högre krav på att själva kunna registrera och följa ärenden digitalt, från början till slut. Tjänsterna ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Samtidigt ökar kraven på att känsliga data hanteras på ett säkert sätt så att de inte kan hamna i orätta händer. Dessutom blir hållbarhetsfrågan allt viktigare och offentlig förvaltning måste göra fler aktiva val för att minska klimatavtrycket – även för det digitala arbetet.

Nya möjligheter skapas genom den innovationskraft och utvecklingspotential som finns i såväl privata som publika moln. I takt med att de större molntjänstleverantörerna etablerar sig i Sverige och olika typer av molntjänster utvecklas, uppstår nya behov och fler offentliga verksamheter väljer därför att upprätta en molnstrategi.

Egen förvaltning eller sourcing-modell för din datahall?

Hur man väljer att gå tillväga ifråga om förvaltningen av den fysiska IT-infrastrukturen skiljer sig åt från verksamhet till verksamhet i den offentliga sektorn. Många har länge haft egna datahallar och ansvar för att själva stå för både resurserna och driften av IT-utrustningen. Men dessa fastighetsfysiska insatser utgör inte kärnverksamheten i offentlig förvaltning och medför dessutom stora kostnader som ofta är kopplade till den överkapacitet som krävs för att säkerställa driftsäkerhet. Därför är det något som många nu vill slippa hantera.

Andra offentliga verksamheter väljer är att placera utrustningen i en IT-leverantörs datahall vilket skapar utmaningar om de inte är nöjda, eftersom de vid bytet av leverantör måste flytta sin fysiska IT-miljö. Att på detta sätt vara ”i händerna” på en annan part kan bli en bromskloss i arbetet mot ökad digitalisering eftersom det skapar en missgynnsam inlåsningseffekt.

Möjligheterna i molnet är visserligen många, men få, om ens någon, verksamheter inom offentlig förvaltning är idag redo att fullt ut migrera till molnet. Frågan om det är säkert eller i vissa avseenden ens lagligt att lagra data i molnet har under de senaste åren diskuterats flitigt. Det råder exempelvis fortfarande oklarhet om det är förenligt med offentlighets- och sekretesslagen samt osäkerheten kring överföring av uppgifter till tredje land. Så även om molnet kan fungera för delar av IT-miljön behöver den i nuläget alltid kompletteras med en fysisk IT-infrastruktur.

Delade kostnader, större valfrihet och närmare till molnet med colocation

Ett alternativ som ter sig alltmer attraktivt är så kallad colocation eller samlokalisering. Det innebär att du delar på utrymmet i en datahall med andra kunder som också valt att placera sin IT-utrustning på samma yta. På så sätt delar ni även på kostnaderna för utrymme, elkraft, kyla, och fysisk säkerhet. Att dela på datacenterutrymme istället för att varje enskild verksamhet själv ska bygga egna resurser är dessutom ett led i hållbarhetsarbetet som minskar klimatavtrycket.

Genom att din IT-infrastruktur är placerad i direkt anslutning nätverksleverantörer, IT-leverantörer och molntjänster blir det lätt att nyttja olika ramavtalsleverantörer inom IT efter dina individuella behov. Byter du leverantör behöver du av samma anledning heller inte flytta dina servrar. På så sätt kan du välja mängden utrymme och säkerhetsnivå efter behov och skala upp eller ner beroende på hur behoven förändras.

---

Blev du nyfiken på att veta mer om hur du kan skapa rätt förutsättningar för digitaliseringen av din offentliga förvaltning?

Ladda ner: ”Offentlig sektor: Din guide till rätt val av colocation-partner som du hittar här. Du kan även kontakta oss direkt om du vill veta mer om fördelarna med colocation.