Information gällande försiktighetsåtgärder kring Coronavirus (COVID-19) utbrott

Allas hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet. Till följd av rådande omständigheter med coronaviruset (COVID-19) och senaste riktlinjer från regeringlokala myndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO) har Interxion i Sverige vidtagit följande försiktighetsåtgärder för vårt datacentercampus i Stockholm för att förhindra spridning av Coronaviruset.

På grund av den ökande spridningen pågående i Stockholm ber vi alla er kunder att enbart besöka vårt datacentercampus om arbetet som ska utföras är väldigt kritiskt och brådskande.

Samtidigt ber vi att hålla antalet personer nere för vad som är nödvändigt för arbetet. Är ert ärende inte av brådskande slag ber vi er att flytta fram tiden för besöket. Detta inkluderar även planerade revisioner (site audits) som vi också uppmanar till att flytta fram, om möjligt. Är du på besök i datacentret, vänligen håll vistelsen så kort som möjligt.

Vi rekommenderar dig att använda ansiktsmask
Från och med torsdagen den 14 januari 2021 och tills vidare - rekommenderar vi alla som besöker eller arbetar i vårt datacentercampus i Stockholm att bära ansiktsmask. Denna uppmuntran syftar till att säkerställa att vi alla tar bästa möjliga hand om varandra för att minimera och undvika eventuella infektionsutbrott i vårt datacentercampus samt ytterligare infektion i samhället i allmänhet.

 • Det är tillåtet med tygtäckande masker, dock måste den då vara tajt åtsittande och täcka mun och näsa.
   

För tillfället, är det inte tillåtet med:

 • Vistelser i kundlounger, dessa får nu endast användas för korta vatten- och kaffepauser
 • Möten med kunder på campus
 • Rundturer på campus
 • Utbildningar

När du besöker vårt datacenter-campus, ombeds du följa hänvisningar på skyltar och den information som finns på campus, om hur du kan förhindra risken för smittspridning genom att följa de hygienriktlinjer som publiceras av Världshälsoorganisationen. Som en vidare försiktighetsåtgärd sker inpassering den kommande tiden endast via huvudentrén. Detta för att förhindra spridning av Coronavirus och därmed skydda våra anställda, kunder och den övergripande verksamheten. Interxion har placerat ut extra handdesinfektion som finns att tillgå runtom på campusområdet.

Samtliga kunder är givetvis välkomna att använda våra Hands & Eyes-tjänster som beställs i kundportalen, våra tekniker finns tillgängliga 24/7/365.

Vidare kommer du inte tillåtas tillträde till våra anläggningar om du:

 • Känner dig sjuk eller visar något av följande symtom snuva, hosta eller feber eller andningssvårigheter
 • Har under de senaste 14 dagarna har haft någon kontakt med en person som diagnostiserats med COVID-19 eller som uppvisat symptomen ovan.

Våra anläggningar är 100% i drift och vi vidtar alla möjliga åtgärder för att säkerställa att vi kan bibehålla denna servicenivå, samtidigt som vi prioriterar hälsan och säkerheten för alla som beträder våra campus. Blanda annat har följande åtgärder vidtagits:

 • Vi har implementerat en åtgärdsplan för alla kritiska nyckelroller för driften av våra datacenter
 • Alla anställda som inte är kritiska för den faktiska driften av datacentrets verksamhet arbetar hemifrån tillsvidare.
 • Deltagande vid evenemang som inte är affärskritiska är förbjudna
 • Extra daglig rengöring av anläggningen genomförs
 • Extra hygienartiklar och handsprit har tillhandahållits
 • Dagliga riskbedömningsmöten för att övervaka och granska den senaste utvecklingen 

Vi kommer löpande att noga följa utvecklingen, utvärdera riskerna och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa fortsatt drift av våra anläggningar och tjänster, samt för allas hälsa och säkerhet.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på Nordic-Quality@interxion.com

Vi tackar för allas förståelse och efterrättelse!  

 

--------------------------------------------------------

Customer statement on Coronavirus (COVID-19) outbreak

Due to the continued high increase in the Stockholm region; we ask all our customers to only visit our campus in Stockholm to carry out very critical and urgent work in the data centre.

When you are at the site, please try to make your visit as short as possible and carry out your tasks swiftly.

We recommend you to wear a facemask at all times within an Interxion facility

From Thursday 14th of January 2021 and until further notice – we recommend everyone who visit or work in or at our data center campus in Stockholm to wear a facemask. This recommendation is aimed to ensure that we all take the best possible care of each other in order to minimize and avoid any potential outbreak of infection in our data center campus as well as further infection in the society in general.

 • Cloth face coverings are permitted; however, any covering should fit snugly and cover one’s nose and mouth.

For time being, the following are not allowed:

 • Working in our customer lounges. The area should only be used for short water or coffee breaks
 • Meetings with clients at the site
 • Site tours
 • Training sessions

When you are at our site please follow the signage in our facilities advising visitors on how to prevent the risk of infection by follow the hygiene guidelines published by the WHO. For now, you can only access our campus through our main entrance. Additionally, Interxion has placed hand sanitizers at multiple places all over campus.

As a precaution, you won’t be admitted entrance to the data centres in the following circumstances:

 • Currently experiencing any of the following symptoms, including a fever (38°C, >100.4° F), cough or difficulty breathing
 • If in the past 14 days, have had any close contact with a person who has been diagnosed with COVID-19 or anyone exhibiting the symptoms listed above.

We have instigated a working from home policy to keep the number of people attending our sites to a minimum, this measure is intended to protect our employees, customers and partners, so we kindly ask the customers with offices within our data centers to also adhere to the same principles and encourage their teams to work away from the data center wherever possible.

We are asking all this to prevent the spread of the Coronavirus and thereby protect our employees, customers and overall operations.

We will continue to closely monitor the situation, assess the risks, and take the necessary action to ensure the continued operation of our facilities and services. If you have any further questions concerning the above, please contact us at Nordic-Quality@interxion.com

We thank you for your comprehension.

For more information and guidelines from Interxion: A Digital Realty Company please see: Customer Statement on Coronavirus outbreak