Information gällande försiktighetsåtgärder kring Coronavirus (COVID-19) utbrott

Interxions datacenteranläggningar globalt förblir fullt fungerande med teknisk personal på plats som övervakar och stödjer dina kritiska verksamheter under covid-19-pandemin. I enlighet med lokala myndigheters och hälsovårdsmyndigheternas riktlinjer upprätthåller Interxion ett riskbaserat, säkerhet-först-program fokuserat på att upprätthålla kontinuitet i verksamheten för våra kunder.

Efter myndigheternas rekommendationer har Interxion Sweden hävt alla restriktioner och välkomnar alla våra kunder tillbaka till våra lokaler, men ber er ändå att respektera och upprätthålla social distans. Vi uppmanar dig också fortfarande att inte komma till våra anläggningar om du har några symtom relaterade till Covid-19.

Håll alltid social distans och prioritera personlig hygien

  • Upprätthåll riktlinjer för social distansering från all personal och begränsa eventuella långvariga interaktioner ansikte mot ansikte.
  • Prioritera personliga hygienrutiner såsom frekvent handtvätt och användning av tillgängligt handsprit, andningsetikett (täck näsa och mun med arm vid nysning) och undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
  • Om det finns områden där det inte är möjligt att respektera socialt avstånd – rekommenderas att använda ansiktsmasker.

Vi tackar dig på förhand för ditt samarbete och din förståelse angående dessa protokoll och vi kommer att fortsätta att hålla dig uppdaterad när våra protokoll utvecklas. Kontakta ditt lokala Interxion-team eller e-posta QHSEReporting@interxion.com om du har några frågor eller funderingar. Fortsätt dessutom att gå till Interxions sida för informationsresurs för coronaviruset för en länk till våra "Frequently Asked Questions" och Business Continuity Framework.

Interxions primära fokus är på hälsa och säkerhet för våra kunder, partners, leverantörer och anställda. Tack för din hjälp med att stödja dessa mål, och återigen, tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Om du har ytterligare frågor, år det även att kontakta oss på Nordic-Quality@interxion.com

Vi tackar för allas förståelse och efterrättelse!  

 

--------------------------------------------------------

Customer statement on Coronavirus (COVID-19) outbreak

Interxion's COVID-19 measures

Interxion’s data centre facilities globally remain fully operational with onsite technical staff monitoring and supporting your critical operations during the COVID-19 pandemic. In accordance with local government and health agency guidelines, Interxion is maintaining a risk-based, safety-first programme focused on maintaining operational continuity for our customers. 

Following authorities’ recommendations Interxion Sweden have lifted all restrictions and welcome all our customers back to our facilities, but still ask you to respect and maintain social distance. We also still urge You not to come to our facilities, if You have any symptoms related to Covid-19.

Maintain social distancing at all times & prioritize personal hygiene 

  • Maintain social distancing guidelines from all personnel and limit any prolonged face-to-face interactions.
  • Prioritize personal hygiene practices such as frequent handwashing and use of available hand sanitizer, respiratory etiquette (cover nose and mouth w/ arm when sneezing), and avoid touching eyes, nose, and mouth.
  • If there are any areas where it is not possible to respect social distance – it is recommended to use facemasks.

We thank you in advance for your cooperation and understanding regarding these protocols and we will continue to keep you updated as our protocols evolve. Please contact your local Interxion team or email QHSEReporting@interxion.com if you have any questions or concerns. Additionally, please continue to access Interxion’s coronavirus information resource page for a link to our “Frequently Asked Questions” and Business Continuity Framework.  

Interxion’s primary focus is on the health and safety of our customers, partners, suppliers, and employees. Thank you for your help in supporting these objectives, and again, please do not hesitate to let us know if you have any questions.