Sverige leder AI-racet i Europa men brist på kompetens hotar utvecklingen

Stor andel av svenska storföretag har redan implementerat AI och om två år använder vart fjärde företag AI brett i organisationen

Över hälften av de svenska storföretagen har redan börjat använda AI i någon form, och hela 10 procent har applicerat det brett i organisationen. Samtidigt är det ytterligare 30 procent som någon gång testat på AI. Det visar en ny undersökning bland 2100 europeiska verksamheter, inkluderat 150 svenska företag, som genomförts av Research In Action på uppdrag av Interxion*. Med dessa höga siffror sticker Sverige ut som det land i Europa som har kommit längst vad det gäller att både använda och testa AI.

Dessutom visar studien att införandet av AI-baserade lösningar, produkter och tjänster kommer att gå snabbt bland de svenska storföretagen, vilket inte förvånar Peder Bank, Nordisk VD på Interxion, som är en del Digital Realty. Att Sverige har ett starkt nätverk av aktörer som främjar innovation och utveckling inom AI är en positiv faktor till att Sverige ligger långt fram i racet. Undersökningen visar att nästan hela 25 procent av företagen räknar med att de kommer att ha applicerat AI brett i sin verksamhet inom två år.

Sverige ses som ett av världens främsta innovationsländer, att svenska företag kommit långt med implementeringen av AI är därför inte förvånande. En förutsättning för att komma igång och kunna accelerera AI-initiativ är dock tillgång till robust infrastruktur, rätt partners och de stora datamängder som krävs. Tack vare att Sverige snabbt hoppade på AI-tåget finns goda möjligheter att fortsätta leda AI-racet, men då krävs det en kraftig ökning av investeringar i både datacenter och infrastruktur, liksom i kompetensutveckling, säger Peder Bank.

Infrastrukturen primär för lyckad automatiserad AI

AI används idag som ett verktyg bland annat för att automatisera repetitiva processer, ge nya strategiska insikter och öka innovationstakten. Detta bekräftas även i undersökningen där 69 procent av de svenska respondenterna angav att de använder eller kommer att använda AI som stöd för att fatta beslut. Samtidigt menar 36,7 procent att AI kommer införas som ett helt eller delvis autonomt system som fattar egna beslut utan mänsklig handpåläggning. 

Samma studie visar även utmaningarna med att införa AI. Infrastrukturella utmaningar så som access till nätverkskopplingar (16,7 procent) samt tillgång till datacenterkapacitet (15,3 procent) uppgavs som primära hinder för att storskaligt kunna implementera AI. Dessutom visar undersökningen att så många som hälften (50,7 procent) av de svenska storföretagen förlitar sig på systemintegratörer och IT-partners när det kommer till att förverkliga sina AI-ambitioner. Parallellt anger 37 procent att de använder eller komma använda någon av de stora molnplattformarna som bas.

AI-expertis en av utmaningarna för svenska företag

Undersökningen visar att den allra största utmaningen för att implementera AI stavas kunskap.

På en flervalsfråga där de 150 svenska beslutsfattarna i undersökningen fick ange tre olika svarsalternativ kring de största utmaningarna med att implementera AI angav hela 146 stycken, eller 97 procent, att brist på intern teknisk kunskap är ett av de största hindren. Vidare menar 42 procent att brist på erfarna konsulter på marknaden är ett hinder för deras utveckling inom AI. Ytterligare ett utmärkande hinder är svårigheter med att beräkna kostnaderna och faktisk avkastning på investeringen, vilket 52 procent angav. 

Bland de specifika infrastrukturella utmaningar som organisationer har, är återigen bristen på kompetent och erfaren personal ett angivet hinder för svenska företag.

För att förverkliga sina AI-drömmar förlitar sig svenska företag ofta på externa experter och sina partners i att vägleda dem, vilket även studien visar på. För att möta de höga krav AI ställer på infrastrukturen och att få åtkomst till molnplattformarna spelar colocation en betydande roll som partner. Här kan vi se att allt fler företag vänder sig till Interxion och det nätverk av aktörer som finns hos oss, avslutar Peder Bank.

Ladda ner undersökningen här

­*Studien är genomförd av undersökningsföretaget Research In Action på uppdrag av Interxion. I studien har beslutsfattare inom IT på företag med fler än 5000 anställda eller med över 2,5 miljarder kronor i omsättning fått svara på ett antal frågor kopplade till AI. Totalt har 2100 intervjuer genomförts med beslutsfattare inom IT i Europa varav 150 i Sverige.

Om Interxion: A Digital Realty Company

Interxion, som är en del av Digital Realty, är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral colocation i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer.

Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och ledande plattformar för molntjänster och digital media inom sina anläggningar, har Interxion skapat en naturlig hubb för en växande sammanslutning av konnektivitet, moln, innehåll- och finansiella tjänster.

Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, www.interxion.se.